שאל את הרב

  • הלכה
  • שם ה' וספרי קודש

גניזת מפית עם שמות ה' שנמחקו

undefined

הרב עזריה אריאל

ג תמוז תשע"ה
שאלה
שלום, יש לנו מפית שמכסים את החלות, על המפית יש ברכה של קידוש עם שמות קדושים של השם. בגלל שלא ידענו כיבסנו אותה במכונת כביסה והאותיות התשטשו עד כדי שחלק מהמילים נמחקו לגמרי וחלק נשארו בצורה חלקית (חלק מהאותיות נמחקו וחלק לא, גם יש אותיות שלמות ולא שלמות). אם יש צורך בגניזה?
תשובה
לשואלים, שלום! דבר שנכתב עליו שם ה', גם אם נמחק לגמרי, לכתחילה טעון גניזה. הרחבה: ראשית, וליתר בטחון, אציין ש"שמות קדושים" לעניין חובת הגניזה הם שם ה' או שם אלוקים כפי שנכתב בתורה או מבוטא בברכה, ולא כשכתוב "ה'" או "אלוקינו". כאשר היה כתוב שם ה' על חפץ והוא נמחק, כתבו תוספות בערכין (ו ע"א ד"ה יגוד) שעדיין יש קדושה במצע שעליו הספר היה כתוב. מאידך מצאנו בגמרא בשבת קטז ע"א על ספר תורה שנמחק כליל שהמחיקה ביטלה את קדושתו ("אזלא כתב - אזלא קדושתה"). יש שדחו מכח זה את חידושם של תוספות (חוות יאיר סי' טז). ויש שתירצו ש"אזלא קדושתה" נאמר רק לעניין הסוגיה שם על הצלת כתבי הקודש בשבת (נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קעג). בספר 'גנזי הקודש' (פ"י ס"ח, עמ' קכו) כתב שדף עם דברי תורה, אפילו ללא שם ה', שהוא טעון גניזה גם אם נמחק, וציין כמקור את המשנ"ב סי' שלד סקל"ז ופתחי תשובה יו"ד סי' רצ סק"ג. לענ"ד דין זה אינו ברור, והמקורות שציין עוסקים בספר תורה שנמחק, ובזה יש לומר שהקלף התקדש לא רק בגלל ששם נכתב עליו אלא מפני שהוכן לכתיבת ספר תורה ולכן אסור להורידו בקדושה, ראו בתשובת נודע ביהודה הנ"ל (ולגבי מגילת סוטה משמע במשנה בסוטה פ"ג מ"ג ובתוספתא שם פ"ב ה"ג בנוסחאות מדויקות שאחרי מחיקתה אינה טעונה גניזה, למרות שמות ה' שהיו בה, וראו גם ב'כתר המלך' הל' סוטה פ"ד ה"ו; אם כי אפשר שבה הקלו כי מראש נועדה למחיקה). וגם תוספות הנ"ל שהחמירו בכל שם, אפשר שלא החמירו בדברי תורה שאין בהם שם ה'. על כל פנים, אם היה מדובר בחפץ יקר שאתם רוצים להשתמש בו היה מקום לדון האם יש להקל בעניין זה, ובפרט בצירוף ספקות נוספים (כגון: מי כתב את השם, ומה בדיוק התכוון). אך כאשר מדובר על חפץ שבלאו הכי אינכם רוצים להשתמש בו (כפי שהבנתי משאלתכם), והשאלה רק האם להניחו בגניזה או באשפה, ואין שום קושי להחמיר בזה, יש לשימו בגניזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il