שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

טלטול כלב בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ט תמוז תשע"ה
שאלה
ב"ה. האם ניתן לטלטל כלב זקן אשר קשה לו לעלות במדרגות לבד, כלב חי! האם ניתן לטלטלו בשינוי ע"י ששני ישראל מרימים אותו במקום אחד על דרך שינוי? כל טוב!
תשובה
בס"ד בתפיסת בעל חיים בשבת ישנם שני איסורים אפשריים: צידה ומוקצה. לגבי צידה, פסק השו"ע (סימן שי"ז, סעיף י"ב) שאין איסור צידה בבעלי חיים ביתיים שאינם בורחים מהבית או מהבעלים, שהרי הם ניצודים ועומדים. לגבי איסור מוקצה, פשט השו"ע בסימן ש"ח (סעיפים ל"ט - מ') שאסור לטלטלם, ורק אם בעלי החיים מצטערים אפשר לדחוף אותם כדי לעזור להם משום צער בעלי חיים. אבל לטלטלם לגמרי - אסור. והמוקצה הוא משום גופו - כלומר שאין מה לעשות עם חיות בשבת כמו אבנים ועצים. ואמנם חלק מהפוסקים פוסקים כך. אולם יש המקילים לטלטל חיות מחמד באופן גורף. ואפרט: נחלקו הראשונים האם מותר לטלטל ציפור בכלוב. האור זרוע פוסק שמותר כיוון שמדובר בחיית מחמד שאדם לא מקצה אותה מדעתו, ואין דינה כאבנים אלא ככל משחק אחר, ולכן מותר לטלטל. והרא"ש, וכך רוב הראשונים, פוסקים שלא חילקו חכמים בין סוגי החיות ואת כולם אסור לטלטל. כלומר מעיקר הדין היה מותר כיוון שלא מקצים את חיות המחמד, אבל משום לא פלוג אסור. האחרונים פוסקים כדעת רוב הראשונים לאיסור, וכך פסק גם הרב עובדיה (יביא אומר ה', כ"ו). אבל הרב פיינשטין (אג"מ או"ח ח"ה כ"ב, כ"א) והגרשז"א (שלחן שלמה ש"ח, ע"ד) חלקו בין ציפורים שבאמת אסור לטלטל, לבין חיות שרגילים כל הזמן לגעת ולטלטל אותם ובהם לא אומרים לא פלוג ומותר לטלטלם. בפניני הלכה (כ', ה') כתב שהואיל ומוקצה מדרבנן אפשר להקל. מסקנה: בחיות שרגילים לטלטל באופן קבוע אפשר לטלטל בשבת כרגיל. אך חיות שאין רגילים בכך כגון אקווריום או תוכי וכד', אסור. ובמקרה הנ"ל מותר להרים את הכלב אף בלי שינוי כלל. (וגם לדעת המחמירים מותר לדחוף אותו). בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il