שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

קפה לנהיגה ביום צום

undefined

רבנים שונים

י"ג אב תשע"ה
שאלה
משנוהג ביום צום, מרגיש שהולך להרדם ולא יכול לנוח, האם רשאי לקחת קפה בצורה כלשהיא (כוס קפה, בקבוקון קפה מרוכז, או לחילופין כפית אבקת קפה)?
תשובה
לשואל שלום, לגבי שתיית קפה, אין אפשרות לשתות בצום הן ביוה"כ וט"ב, שידנם חמור משאר צומות, והן בשאר הצומות שהרי איסור השתיה בתענית הוא אחד מהאיסורים שכל מתענה צריך לנהוג בהם, אלא אין סיבה מיוחדת (חולה וכדו') ואין זה המקום להאריך.( דבר זה כבר נפסק להלכה בשו"ע סימן תקס"ז סעיף א' וסימן תרי"ג סעיף ט) מה שכן נשאר לנו לדון לגביו הוא לגבי אכילת אבקת הקפה בלבד, האם מותר לאכול ממנה בצום כיוון שאינו דבר שמוגדר כאוכל ובכלל האם דבר שאינו מוגדר כאוכל מותר לאכול אותו בצום? השו"ע פסק בסימן תרי"ב סעיף ו' "אכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה...פטור". דברי השו"ע מבוססים על דברי המשנה ביומא דף פא "אכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה ושתה ציר או מורייס פטור", ובגמ' שם נתבאר לאור מעשה שהיה שגם מה שהמשנה אמרה שפטור לא היתה כוונת חז"ל להתיר לשתות חומץ למרות שוודאי שאינו מרווה בכך את צימאונו. מכאן למד המשנה ברורה שאומנם אין איסור מדאורייתא על אכילת דבר שאינו ראוי לאכילה, אם כי מדרבנן ישנו איסור לאכול דבר שכזה, והבית יוסף הבין בדברי הראשונים שאפילו על חצי שיעור יש להיזהר לכתחילה. לכן לאור דברים אלו יש לאסור אכילת דבר שאינו ראוי לאכילה בצום ובן השאר גם את אבקת הקפה. אלא שיש מקום לדון מכיוון אחר, שכאן הדבר לא מוגדר בכלל כאוכל אלא כתרופה משום שאין הכוונה לאכול ולהנות מהאכילה אלא להיות ערני – ושמא יש צד לדמות זאת לתרופה. אנו יודעים שלגבי תרופה כבר פסקו האחרונים שמותר לקחת אותה בצום ,כ"כ בשו"ת כתב סופר או"ח קי"א, שו"ת ארץ הצבי סי' פח, שו"ת אג"מ או"ח ח"ג ס' פא ועוד. טעמם של המתירים לקחת את התרופה בצום היא משום שטעמה מר וודאי שאין כוונתו בכך לאכול. לאור זה יש מי שמתיר, פנני הלכה ימים נוראים פ"ח הערה 3, לבלוע את אבקת הקפה משום שטעמה מר ודינה כדין התרופה. ואם אכן מדובר בתרופה אפשר לצרף גם את דעות האחרונים, כפי שמובא בשש"כ פל"ט הערה כח שבתרופה אין איסור חצי שיעור כיוון שאינם ראויים לאכילה. כ"כ כתב הרב זילברשטיין בספר תורת היולדת פרק נ"ב בהערה כ"ז שם שכיוון שתרופה מותר לחולה לקחת בצום משום שמדובר בפחות מחצי שיעור שאסרו חכמים ועוד שאצל החולה אין זו נחשבת לאכילה אלא לתרופה, מה שאין כן אצל שאר אדם בריא שאצלו דבר זה נחשב כאוכל. ומכך מסיק הרב זילברשטיין שאם מדובר בדבר שכזה שאינו נחשב לאכילה גם אצל בריא משום שהוא חסר טעם וכדו' גם בדבר כזה פחות מכשיעור אין איסור לאוכלו אף לבריא. לסיכום: יש לומר שלהלכה אין לאכול אפילו את אבקת קפה בצום (וכ"ש שלא לשתות קפה ממש בכל אופן שהוא) ועדיף לחשוב על פתרונות אחרים אם יש חשש שהנהג ירדם, אם אפשר לחשוב על אופציות אחרות לנסיעה מה טוב. אך עכ"פ אם אין אופציה אחרת ומדובר בדבר חשוב מאוד יש על מה לסמוך בעניין אכילת אבקת הקפה פחות מחצי שיעור. מה שודאי אסור הוא לשתות קפה בצום. ויהי רצון שיהפוך ד' יתברך לנו ברוב אהבתו אותנו את הצומות לששון ולשמחה ולגאולה שלמה בחסד וברחמים, אמן. הרב אלעד טאוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il