שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

חידוש בגד בשבת בבין המצרים

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ה תמוז תשע"ה
שאלה
האם בשבת מותר לחדש בגדים שמיועדים ללבישה ביום חול? ומהו שיעור הזמן שצריך להיות עם הבגד כדי שיהיה נקרא שחידשתי אותו בשבת? והאם מותר לחדש פיג'מה בשבת? אני תימנייה.
תשובה
לשואלת שלום, 1. בגד שמתאים לשבת - מותר לחדש אותו בתנאי שילבשו אותו כדרך שלובשים בגד בשבת (מערב שבת עד השינה בלילה, או בשבת בבוקר עד השינה בצהריים וכדומה), ולא שילבשו אותו לפרק זמן מועט ויפשטו אותו, מכיוון שזו הכנה מקודש לחול. בגד של יום חול - אין לחדשו בשבת, מכיוון שמוכח שלצורך חול הוא עושה. ויש שהתירו אף בבגד של חול מכיוון שגורם לברכת שהחיינו בשבת. 2. צריך ללבוש את הבגד כחצי שעה מכיוון שעל לבישה ארעית לא מברכים שהחיינו. אומנם בפועל לפי מה שכתבנו בסעיף 1 צריך ללבוש את הבגד יותר זמן כדי שלא ייראה הכנה מקודש לחול. 3. על פיג'מה רגילה אין מברכים שהחיינו ולכן אפשר לחדשה גם בימות החול, ואם זו פיג'מה מיוחדת שיש שמחה מיוחדת בקנייתה - מברכים שהחיינו, ואפשר לחדשה בשבת בתנאי שילבשו אותה כדרך שלובשים פיג'מה (על הדרך שהזכרנו בסעיף 1). בברכה, מקורות: 1. אסור להכין משבת ליום חול ואפילו הכנה כלשהי אסורה. (שמירת שבת כהלכתה (מהדורה חדשה) כח, עז- עח ובהערות שם מביא את מקורות הדינים) ולפי זה כתב כף החיים (או"ח תקנא, צא) שאדם ששכח להכין בגדים שאינם מכובסים לתשעת הימים ע"י לבישת בגד מכובס לזמן מועט, לא יעשה כן בשבת, אך יכול ללבוש ביום השבת בגד אחר מליל שבת וכך יהיה לו בגד אחד נוסף. וכתב השש"כ (כח הערה קפו) שלא יאמר שעושה כן לצורך יום חול, ומקורו בדברי המשנה ברורה (רצ ס"ק ד) שכתב שעל אף שמותר לישון בשבת כדי שיהיה ער במוצ"ש, לא יאמר שהולך לישון לצורך מוצ"ש. וכתב באורחות שבת (חלק ב פרק כב הערה רפב) שדין זה אמור כשלובש בגד שבת, אך שלובש בגד של חול אסור כיוון שמוכח שעושה לצורך יום חול. ודין זה נכון גם כאשר רוצה לחדש בגד בשבת לצורך ימי החול של ימי בין המצרים, כיוון שהטעם הוא אותו טעם. אמנם שמעתי בשם הרב דב ליאור שיש מקום להתיר לחדש בגד של חול בשבת של ימי בין המצרים כיוון שמרוויח ברכת שהחיינו בשבת. 2. בספר וזאת הברכה (עמ' 167) מביא שאין לברך שהחיינו כאשר לובש בגד חדש על מנת לראות אם הוא מתאים למידותיו, כיוון שזו לבישה ארעית שלא על מנת להנות מן הבגד. ונראה שה"ה כאשר לובש את הבגד רק על מנת לברך שהחיינו שאין זו נחשבת לבישה לעניין ברכת שהחיינו. אמנם אם לובש פרק זמן חשוב, נראה לומר שזה נחשב לבישה ראויה לברך עליה שהחיינו, וחצי שעה נחשב לפרק זמן חשוב. 3. כתב השו"ע (או"ח רכג, ו) שאין מברכים שהחיינו על בגדים שאינם חשובים כל כך, ויש לדון האם פיג'מה נקראת בגד חשוב. וכתב האור לציון (חלק ב מו, ס) שאם שמח בפיג'מה, מברך שהחיינו, וכן כתב בפניני הלכה (ברכות יז, ד). הרב נועם לזר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il