שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

טעות בברכת עליה לתורה

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ה תמוז תשע"ה
שאלה
העולה לתורה ברך ברכה ראשונה כראוי אולם בברכה שניה ברך שוב אשר בחר בנו במקום אשר נתן, האם צריך לברך שוב?
תשובה
שלום וברכה אם הבחין בטעותו לפני שהזכיר 'ברוך אתה ה' ' שבסוף הברכה, מתקן ואומר 'אשר נתן...'. אם כבר אמר 'ברוך אתה ה' '-נראה לחוש לפוסקים הסוברים שלא לברך שוב. אכן כדאי לברך ברכה חשובה זו ,בה אנו מודים לה' על שזכינו לקבל ממנו הדרכות נכונות וישרות , מתוך הכתב. בברכה מתוך הכתב אנו ממעטים את הסיכויים לבלבולים מעין אלו ומאידך מגדילים את האפשרות לכוון כדבעי. שנזכה לברך תמיד מתוך שמחה וכוונה. חיים טובים. הרחבות ומקורות בספר דרך החיים כתב שהטועה בברכה האחרונה, לא יוצא ידי חובתו וצריך לברך שוב 'אשר נתן'. כמותו פסקו המשנ''ב [קלט,טו] ומשפטי עוזיאל [מהדורא תנינא או''ח דף רטו] שיש לחזור ולברך. נימק זאת במשפטי עוזיאל מטעם שבברכה האחרונה אנו מודים גם על תורה שבע''פ ועניין זה לא בא לידי ביטוי כלל בברכה הראשונה. לעומתם, שערי אפרים [שער ד אות כג] הקל שלא יחזור לברך אחר שאמר 'ברוך אתה ה' ', אלא יסיים 'נותן התורה' ודי בכך. כן פסק להקל כף החיים [קלט,מט] מטעם של ספק ברכות להקל. וכן העלו להקל תורת חיים [קלט,ו] ,לקט הקמח החדש [קלט,ז] ,הגר''ח גריינמן [מובא ב'אז נדברו' ח''ה,ל בחלק של השאלה] וילקו''י [קלט,ח] ע''פ תשובה מכתב יד של אביו הגרע''י זצ''ל. עיין במסגרת השולחן [קלט,י] על שלחן שלמה שמשמע מדבריו שאם סיים את הברכה, לא חוזר. עוד עיין בעמק ברכה [דף מו]. גם בשו''ת אז נדברו [ח''ה,ל] פסק שהמקל שלא לחזור יש לו על מה לסמוך למרות שלדעתו אין לזוז מפסק המשנ''ב לברך שוב. בסגנון זה פסק ג''כ פסקי תשובות [קלט,יא].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il