שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

מעשר כספים לגמ"ח כלי עבודה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ תמוז תשע"ה
שאלה
שלום רב, יש בידי סכום של כ 5000 ש"ח המיועד למעשר כספים (שנתי). האם מותר לקנות בכסף הזה כלי עבודה לטובת גמ"ח כלי עבודה לתושבי היישוב? בכוונתי גם להשתמש בכלים הללו אך לא הייתי רוכש אותם לעצמי בכל מקרה אחר.
תשובה
לשואל, שלום! מותר לקנות בכסף זה כלי עבודה לגמ"ח, למרות שגם אתה תהנה ממנו. הרחבה: הקמת "גמ"ח כלי עבודה" איננה צדקה, אלא מצוות גמילות חסדים. נתינת מעשר הכספים למצוות אחרות מלבד צדקה שנויה במחלוקת. הרמ"א (יו"ד סי' רמט ס"א) פוסק: "ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה, כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתננו לעניים" (מהרי"ל הל' ראש השנה). אולם הש"ך (ס"ק ג) הביא דעה חולקת: "מהרש"ל והדרישה כתבו בשם תשובת מהר"מ דכל מצוה שתבוא לידו, כגון להיות בעל ברית או להכניס חתן וכלה לחופה וכהאי גוונא, וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה - יכול לקנות מן המעשר". יש שהסבירו שאין כאן מחלוקת, והמהרי"ל הגביל זאת לעניים רק אם מלכתחילה נהג לתת לעניים דווקא ואם כן הכסף שהקצה כבר שייך להם ולכן אסר לשנותו למטרה אחרת (שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רלא), או שאסר רק לשלם בו עבור מצווה שכבר התחייב בה (כך משמע מביאור הגר"א), אבל יש אומרים (חתם סופר יו"ד רלב) שזוהי מחלוקת על מטרת המעשר, האם לצדקה דווקא או גם לשאר מצוות. גם בפוסקים בדור האחרון אין תמימות דעים: החפץ חיים (בספרו 'אהבת חסד', חלק ב פרק יח סעיף א ובהגהה שם) כתב שנכון להחמיר ולייעד את הכסף לעניים בלבד, ואילו בציץ אליעזר (ח"ט סי' א פרק ה) היקל לייעד את המעשר גם למצוות אחרות, ובתנאי שאינן חובה אישית המוטלת על האדם. למעשה, מעיקר הדין מסתבר כדברי הציץ אליעזר, ונראה שזהו המנהג המקובל כיום להקצות ממעשר הכספים גם למצוות אחרות מלבד צדקה. בפרט הדבר נכון כשמדובר במצווה נחוצה שאין הרבה קופצים לתרום עבורה. יש מקום לומר יותר מזה, שמצוות גמילות חסד עדיפה על פני מצוות אחרות לעניין מעשר כספים. עיין הל' מתנות עניים פ"ו הי"ז, שם נאמר שמותר לתת אפילו ממעשר עני לגמילות חסדים. אלא שיש שפירשו שהכוונה שם לגמילות חסדים לעני (חסדי דוד לתוספתא פאה פ"ד הט"ז, ודרך אמונה בהל' מתנ"ע שם ס"ק קיג), והחידוש בהלכה זו הוא רק שאין בכך משום פרעון חוב, עיין שם. ברם, מדברי הבית יוסף (יו"ד סי' שלא), שכתב "מותר לשלם לו גמול חסדו ממעשר עני כדי שלא יתבטל מלגמול חסד", משמע שזהו היתר מיוחד להשתמש במעשר עני לגמילות חסד, וצ"ע. ואם כך הוא במעשר עני, שמפורש בתורה שהוא לעניים, קל וחומר במעשר כספים, שהוא בעיקרו מנהג טוב ואינו לעניים דווקא (עיין ט"ז ביו"ד סי' שלא סוף ס"ק לב, שמה שהותר במעשר עני הותר גם במעשר כספים. ועיין 'עלי תמר' פאה פ"א ה"א, שלמד מהירושלמי שמעשר כספים מעיקרו הוא לכל המצוות). העובדה שגם אתה תהנה מהגמ"ח איננה פוגמת. ראה ברמ"א הנ"ל, על קניית ספרים לעצמו ולאחרים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il