שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

כיסוי ראש

undefined

הרב שמואל אריאל

י מרחשון תשע"ו
שאלה
מה המקור לכך שאישה צריכה ללכת בכיסוי ראש בפני אביה ואחיה? כמו כן כמה מותר לאישה לגלות שערה מקדימה ומה המקור לכך? תודה רבה לרב!
תשובה
שלום וברכה! לגבי השאלה הראשונה - מן השאלה משתמע שפשוט לך שאשה נשואה צריכה לכסות את ראשה גם בפני אביה ואחיה, אך הדבר אינו פשוט. אין בזה (ככל הידוע לי) אמירה מפורשת בגמרא ובפוסקים הקדומים, ובדורנו יש אוסרים ויש מתירים. אם מחפשים מקור לגבי עניין זה, לכאורה יש מקום להביא ראיה לדעה המתירה, מדברי הגמרא (כתובות ע"ב ב) האומרת שאשה בחצר ביתה אינה מחוייבת לכסות את ראשה. כמה מן הראשונים (כגון רש"י ותוספות שם) הביאו דין זה ללא הסתייגות כלשהי, ומתוך כך משמע שאפילו אם עשויים להיכנס לשם זרים אין חיוב לכסות את הראש, אלא רק כאשר האשה יוצאת למקום ציבורי היא מחוייבת לכסות. פוסקים אחרים כתבו שההיתר לשהות בחצר ללא כיסוי ראש הוא דוקא כאשר אין שם אנשים אחרים (עיין למשל בריטב"א שם). אולם מסתבר שגם לדעה זו, בחצר נוכחים לפחות בני המשפחה, ואף על פי כן הגמרא התירה לאשה לשהות בחצר ללא כיסוי ראש. אין בכך הוכחה גמורה, אך לכאורה יש בזה מקור לדעות המקילות. לגבי גילוי מקצת השיער - בתשובת מהר"ם אלשקר (מתקופת הב"י) סימן ל"ה, האריך להביא ראיות מן הגמרא והראשונים שהנוהג בכל הדורות היה לגלות את מקצת השערות, ואין בכך איסור. וכך רואים בדברי הרמ"א (או"ח ע"ה, ב). אלא שהמקורות הללו אינם מגדירים במדוייק את שיעור השיער שמותר לגלותו (וכפי שבתחומים נוספים של צניעות הלבוש ברור בגמרא שיש חיוב להתלבש בצניעות אבל אין הגדרות מפורטות, משום שבאותם דורות הדברים היו פשוטים לכל וכל אשה ראתה כיצד נוהגות שאר נשות ישראל). בדורות האחרונים ניסו הפוסקים להגדיר את הדבר, ויש בכך דעות שונות. אחת הדעות המפורסמות היא דעת האגרות משה (אבן העזר א', סימן נ"ח) שהגדיר את שיעור השיער שמותר לגלותו כשטח של טפח על טפח. כאשר מדובר בפס על פני המצח, על פי דעה זו ניתן לגלות פס ברוחב של עד שתי אצבעות (4-5 ס"מ).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il