שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

ביטול חוזה שכירות

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"א אב תשע"ה
שאלה
1.זוג נשוי חתם חוזה שכירות בירושלם ולאחר מספר ימים ביקש לבטל מאחר וקרוב משפחה שגר בחו"ל מאפשר להם לגור בדירתו. עשינו מאמצים למצוא דיירים חלופיים אך הפסדנו כמעט חודש. האם הזוג צריך לשלם עבור החודש שהפסדנו ? או/ו עבור הגעתנו לבירה ( נסיעה של שעה וצי + שעה וחצי פגישה) לצורך החתימה. 2.האם מותר להשכיר דירה לזוג לא נשוי ? בכבוד רב
תשובה
1. אם לאחר בקשת השוכר אתם הסכמתם לבטל את החוזה אין על השוכר שום חיוב לא על הפסד החודש ולא על הנסיעה. אם לא ביטלתם את החוזה הוא חייב כפי שכתוב בחוזה. נימוק: הגמרא בכתובות צז כותבת שאדם מכר את קרקעו לצורך קניה חשובה (והדבר היה ידוע לנו שלצוך זה מכר) ולבסוף חזרו בהם המוכרים, מוכר הקרקע יכול לחזור בו. כיוון שמכר לצורך מסויים אנו רואים זאת כתנאי שאם בטל הצורך גם מכירתו בטלה. לכאורה גם במקרה זה יכל השוכר לחזור בו כיוון שיתברר שאין לו צורך בשכירות הדירה. אלא שהמשנה למלך (זכיה ומתנה פרק ו הלכה א) מסייג כלל זה, "זבין ולא אצטריכו ליה זוזי הלוקח לא מפסיד מידי אי הדר ביה דזוזי דיהיב קא שקיל וכיון שהוא אינו מקפיד סמכינן אאומדנא דמוכר שאין הדבר תלוי אלא בדעתו וכל מקום שאיכא למימר שאין הדבר תלוי אלא בדעתו ודאי אנן סהדי שאינו רוצה להכנס בשום ספק וסמכינן אאומדנא כיון שאין שכנגדו מקפיד במה שיארע אח"כ אבל כל היכא דהוי דומיא דלוקח חפץ דאע"ג דאיהו לאו אדעתא דהכי עבד הא איכא דעת מוכר דבכל ענין מכר לא סמכינן כלל לאומדנא דאידך דאדעתא דהכי עבד". מדבריו למדנו שאם לצד אחד יש הפסד ולצד השני אין אז אנו יכולים לבטל את העיסקה מחמת תנאי המפסיד אף שלא התנה זאת בפרוש אך אם שני הצדדים מפסידים צריך להתנות זאת בפרוש. בנידון שלנו ההפסד הוא על שני הצדדים ולכן השוכר לא יכול לבטל את העיסקה בלא הסכמת המשכיר. לגבי החזר על הנסיעות: יכול להיות שזה תלוי במחלוקת הרמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ו הלכה כד כותב: "הורו רבותי שאם היה מנהג המדינה שיעשה כל אדם סעודה ויאכיל לריעיו או יחלק מעות לשמשין ולחזנין וכיוצא בהן ועשה כדרך שעושין כל העם וחזרה בה משלמת הכל, שהרי גרמה לו לאבד ממון וכל הגורם לאבד ממון חבירו משלם, והוא שיהיו לו עדים כמה הוציא שאין זה נשבע ונוטל." וטעמו שחייב מדין מזיק בגרמי. והראב"ד חולק "איני משוה עם רבותיו בזה וזאת הגרמה דומה לזרעוני גנה ולא צמחו שאינו משלם לו (אלא) ההוצאה, וכללו של דבר אבוד ממון שבעל הממון עושה אותו אע"פ שגרם לו זה פטור." אך נראה לי שכאן יודה הרמב"ם שפטור כיוון שהשוכר ביקש לבטל והמשכיר הסכים (שאם לא כן השוכר חייב את שכר הדירה והנסיעה לא היתה לשווא) אין לראות אותו כמזיק יותר ממה שהמשעירהזיק את עצמו. 2. תשובת הרב יעקב אריאל באתר: "בהשכרת דירה ל"זוג" לא נשוי יש מסייע לדבר עבירה. נוסף לכך חתימת החוזה ע"י איש ואישה שאינם נשואים הוא דבר מכוער". בברכה: הרב משה מאיר אבינר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il