שאל את הרב

  • כל השאלות

גניזה

undefined

הרב בניהו שרגא

י"ז אלול תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, 1. אם צריך לגנוז דיסק שיש בו שם ה’? 2. אם חלק של הפסוק דרוש גניזה? בעבודתי בגנים בתוך לימוד של הברכות לילדים היה שימוש בחלק של הפסוק למשל, "ואהבת לרעך כמוך" או ברכה "המוצאי לחם מן הארץ"? 3. אם כתוב שם של קדוש ברוך הוא בצורה של חיסרון של אוטת אחד או בצורה שכתבתי בשאילה 1 אז הדף צריך גם לגנוז? 4. אם דברי תורה שאין בהם שימוש בפסוקים מן התורה חייבים גניזה? למשל כשכותבים את תוכן השיעור. תודה
תשובה
שלום וברכה 1.שבע שמות יש לקב''ה שאסור למחקן וממילא גם צריך לגונזם: שם הויה (כולל י-ה), אדנות, א-לוה, א-ל, אלו-הים, ש-די, צב-אות. וכן לגבי 'א-היה'. [ע''פ שו''ע יו''ד רעו, ט-י. גנזי הקודש ז,א]. כתב שם ה' באופנים הבאים: אלוקים, קל, ה', ב''ה, בעז''ה, אי''ה-לא צריך לגונזו [גנזי הקודש ז,ו]. אם הוקלד בתוך הדיסק שם של ה'- לא צריך לגונזו [גנזי הקודש ז,כג]. 2. חלק מפסוק גם צריך גניזה אם הוא בעל שלוש מילים לפחות [מאז יש קדושה המחייב שרטוט-ע''פ שו''ע יו''ד רפד,ב וביאור הרמב''ן בגיטין ו:] וגם יש משמעות של פסוק [כגון 'מים קדושים בכלי' . אך לא כשכתוב רק 'מים קרים על' ללא 'נפש' שבזה לא נגמר העניין-ע''פ הרשב''ש המובא בפת''ש שם סע''ק א]. כשכתובות רק שתי מילים מהפסוק אך ניכר שהן חלק מהפס' כגון 'והלכת בדרכיו' או 'ודברת בם'-יש לגונזן ,שכן ברור לכל שזה בא מתוך הקודש מאחר שכל הציווי הוא רק בן שתי מילים. [ראה לגבי כל תשובה 2 בגנזי הקודש ט, ג-ד]. 3. עיין בתשובה 1. 4. דברי תורה עם משמעות [כגון שמובאים במחברת, בתור שאלות למבחן או תשובות למבחן]-טעונים גניזה אף שנכתבו ע''י ילדים [גנזי הקודש פ''י,ו]. רשימת מראה מקומות לשיעור שאין בו ציטוט בעל משמעות-אינה טעונה גניזה [גנזי הקודש י,י]. ציטוט קטע ממשנה ,גמרא או מדרש-טעון גניזה אם יש בקטע הנ''ל משמעות בפני עצמו אף שהציטוט אינו מדוייק אלא שונה מהמילים המקוריות [גנזי הקודש פרק י,א בשם הגרי''ש אלישיב והגר''נ קרליץ]. דוגמא לציטוט בעל משמעות- 'גר שנתגייר כקטן שנולד'. דוגמא לציטוט נטול משמעות- 'אמר רב הונא גר שנתגייר'. אף לציטוט בעל משמעות בפני עצמו יהיה מותר לזרקו ואין צורך לגונזו כאשר מתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים [גנזי הקודש פרק י,ב ובהערות שם]: 1. ציטט מאמר חז''ל לשם צחות הלשון [כגון 'אוי לה לספינה שאבד קברניטא'] או לשם מליצה [כגון 'אילן במה אברכך פירותיך מתוקין....']. 2. ציטט לשם סיפור הדברים אך לא מתכוון לעצם דברי חז''ל ['פגשתי אותו עוסק בסוגיית 'אדם מועד לעולם']. 3. ציטט לשם קידום מכירות אך לא מתכוון לעצם דברי חז''ל '[משכנס אדר מרבים בשמחה']-לדעת הגר''נ קרליץ. הגרי''ש אלישיב כן הצריך גניזה. סיפורי ילדים המבוססים על סיפורי חז''ל או שמטרתם להמחיש הלכה-יש לגונזם. הדבר לא גרוע מתרגומם שבאו''ח שלד,יב דאג לכבודם [גנזי הקודש פ''י,ג]. סיפורי מעשיות על צדיקים וחסידים המעוררים ליראת שמים ומידות טובות-אם לא נכתב בהם פסוק או דבר תורה, או מאמר חז''ל-לא צריך לגונזם [גנזי הקודש פ''י,ד]. חיים טובים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il