שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

חימום פירות על פלטה

undefined

כולל הלכה בית אל

א אלול תשע"ה
שאלה
האם מותר לחמם אגוזים טריים (הראויים לאכילה גם בלי החימום) על פלטה, כשבמהלך החימום הם גם קצת מתייבשים (לא ברור אם הם הופכים לקלויים)? אם לדעתך אסור, בבקשה לציין אם יש גם דעות מתירות בנושא.
תשובה
שלום וברכה. אסור להניח בשבת אגוזים לא מבושלים על פלטה, לכל הדעות. הרחבה: מדברי השולחן ערוך בסימן רנ"ד (סעיף ד) מבואר שיש איסור בבישול פירות בשבת, גם אם הם ראויים לאכילה עוד לפני שבת. מקור דבריו בדברי הטור בסימן רנ"ז, ושם מבואר שההבדל בין דבר שכבר ראוי לאכילה לשאר הדברים הוא רק שבראשון אין חשש חיתוי, אך גם בו שייך בישול. כך פסק גם המשנה ברורה בתחילת סימן שי"ח בנוגע לחימום מים, שמכיוון שהמים משתבחים בעקבות הבישול, יש חיוב חטאת על בישול מים. אמנם הרמב"ם כתב (פ"ט, ה"ג) שהמבשל דבר שאינו צריך בישול כלל פטור, ומדבריו ניתן ללמוד שאין חיוב מהתורה בבישול שכזה, אך ביאר את דבריו בשער הציון (ס"ק קיד) שכוונתו לדבר שאינו משתבח כלל על ידי בישול, ובפירות יש שבח בעקבות הבישול וגם הרמב"ם מודה שיש איסור מהתורה. בלשון הרמב"ם משמע כדברי שער הציון, משום שהרמב"ם כתב "המבשל דבר שאינו צריך בישול כלל". אמנם רעק"א ביאר בדברי הרמב"ם שאין חיוב מהתורה בבישול של דבר הראוי להיאכל כמו שהוא, וכך גם כתב הרדב"ז (ח"א סי' ריג), אך גם לדעות האלו יש לכל הפחות איסור מדרבנן, מה גם שההלכה בזה לא נפסקה כדעת הרמב"ם. הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il