שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

90 פעמים לעומת 101 פעמים

undefined

הרב חיים שריבר

ט מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, מדוע כתוב לחזור על משיב הרוח ומוריד הגשם (וכן ותן טל ומטר ובקיץ מוריד הטל וכן תן בררכה) 90 פעם בלבד בעוד שלצורך שינון נאמר "אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101". מדוע דווקא לגבי שינוי בתפילה מספיק 90 פעם בלבד? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום הטור בסימן קי"ד מביא את לשון הירושלמי (תענית פ"א ה"א), המתפלל ואינו יודע אם הזכיר אם לא (כגון: הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן טל ומטר וכדו'), קודם שלשים יום חזקה מה שהוא למוד מזכיר, מכאן ואילך, מה שצריך מזכיר. ומביא הטור את דברי המהר"ם מרוטנבורג שהיה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת אתה גבור תשעים פעמים, עד 'משיב הרוח ומוריד הגשם', כנגד שלשים יום שאומר אותו שלש פעמים בכל יום. ובכך "הרויח" שאם כעת הוא מסופק אם הזכיר משיב הרוח או לא אין צריך לחזור. למדנו מדבריהם שהמקור לתשעים פעם הוא החלפה לשלושים תפילות שכן לאחר חודש של תפילות הנוסח "החדש" של התפילה שגור על לשונו של האדם והוא לא יתבלבל יותר. [השל"ה במסכת מעיר שלכאורה בשלושים יום הם יותר מתשעים תפילות, שהרי יש כמה ימים שמתפללים בהם מוסף כגון: בשבתות ובראש חודש חשון ומסביר השל"ה שהמהר"ם למד שצריך תשעים פעם בלבד מסתימת לשון הירושלמי שלא חילק בין הדעות השונות ודיבר אף לדעת רבי אלעזר בן עזריה שסובר בפרק תפילת השחר (ברכות ל/א) שמוסף מתפללים רק בחבר עיר ולפי דבריו בשלושים יום יש רק תשעים תפילות]. בניגוד לתשעים פעם של הזכרת משיב הרוח וכדו' שמטרתו שתהיה התפילה שגורה בפיו המתפלל, מטרת החזרות על הלימוד היא שהתורה תהיה חקוקה בלומד ולא ישכח את תלמודו כאן קבעו חכמים מאה חזרות כדי הלימוד יהיה קבוע בלב הלומד. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il