שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

אישה וספר תורה

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ט תשרי תשע"ו
שאלה
בס"ד האם מותר לאישה להחזיק ספר תורה?
תשובה
שלום וברכה! לא מצאנו במקורות איסור כלשהו לאשה להחזיק ספר תורה, ובכמה מקורות רואים במפורש שמותר לנשים להחזיק ספר תורה: הרמב"ם (הלכות ספר תורה י', ח) והשולחן ערוך (יו"ד רפ"ב, ט) כותבים שמותר לאשה נידה להחזיק ספר תורה ולקרוא בו (אין מדובר בקריאה בציבור, אלא בקריאה של לימוד עצמי). לגבי נידה אכן ישנן גם דעות שאוסרות זאת (עיין הגהת הרמ"א בשולחן ערוך או"ח פ"ח, א), אך עצם העובדה שכל הדיון בפוסקים הוא רק לגבי נידה, מלמדת שבאופן עקרוני אשה יכולה להחזיק בספר תורה ואין בכך כל בעיה. כמו כן, בכמה מקומות בדברי הפוסקים מופיע שכאשר אשה מתחייבת שבועה בבית דין, היא מחזיקה בספר תורה או מניחה עליו את ידיה, בדיוק כמו בשבועה של גבר (עיין שו"ת מהר"י ווייל סימן ל"ב; לקט יושר יו"ד עמוד ל; שו"ע חו"מ פ"ז, טו; ערוך השולחן חו"מ פ"ז, יז). שוב אנו רואים, שאין בעיה בכך שאשה מחזיקה בספר תורה או נוגעת בו. לגבי מלאכות שונות בהכנת ספר התורה, כגון תפירת היריעות, ישנם דיונים בפוסקים האם מותר לעשותן על ידי נשים - חלק מן הפוסקים התירו זאת, ורבים אסרו (עיין למשל שו"ת יביע אומר חלק ט, יו"ד סימן י"ח; ילקוט יוסף, דינים לאשה ולבת ד', ט). אבל גם האוסרים אסרו משום שלדעתם פעולות אלה מקבילות לכתיבת הספר ולכן הן צריכות להיעשות בידי גבר, ולא אסרו זאת מצד עצם הנגיעה של האשה בספר התורה. דהיינו, שבעיקרון אין שום איסור לאשה להחזיק ספר תורה, ורק בימי נידתה יש דעות שאוסרות. (בעניין זה יש להבהיר, שגם הדעות האוסרות בימי הנידה, היינו דוקא בימי הראייה עצמם, ולא בימים שלאחר מכן, אף שהאשה לא טבלה - עיין בדברי הרמ"א או"ח פ"ח, א). בשולי הדברים יש להעיר, שאם האשה לבושה שלא בצניעות בשעת החזקת הספר, יש בכך ביזיון לספר התורה ואין לכך מקום, וכפי שלא יעלה על הדעת שגבר יחזיק בספר תורה כאשר הוא ללא כיפה או לבוש בלבוש שאינו הולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il