שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

קדיש מחדר אחר

undefined

הרב בניהו שרגא

י"ז מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום לרב. האם מותר להגיד קדיש כאשר האומר נמצא בחדר לבד ודלת החדר פתוחה לחדר גדול ששם יש מנין אנשים, כלומר האומר נמצא בחדר קטן שיש בו פתח דלת לחדר הגדול? תודה
תשובה
שלום וברכה, יש למניין כולו להיות יחד באותו חדר.[שו''ע נה,יג]. בשעת הדחק-אם רואים אלו את אלו, יכולים להצטרף למניין.[משנ''ב נה,נז]. כ''ש שיוכל האדם שבחדר הקטן להוציא את המניין שבחדר הגדול ידי חובת הקדיש אם רואים אחד את השני ובשעת הדחק. מקורות והרחבה שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה ,יג 'צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם' משנה ברורה סימן נה ס"ק מח כל העשרה - ואפילו אם אינן רואין אלו את אלו כיון שהם בבית אחד [אחרונים] אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם מצטרפין אף על פי שהפתח פתוח ביניהם משום דאין שם פרצה והפתח גופא כמחיצה חשובה וה"ל שני בתים ואפילו כשאין דלת ביניהם כל שהם בשני רשויות ואין רואין זה את זה אין מצטרפין ויש מחמירין אפילו ברואין: א''כ לא מצטרפים שני החדרים יחד. פתח שאינו פרוץ חשוב כמחיצה וכרשות אחרת. אמנם זה מדבר כשאין מניין בשום מקום בפנ''ע ויש צורך לצרפם. אנו רוצים לברר על מקרה שיש מניין בחדר אחד. שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה ,טז-יז 'חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה, דהיינו שנפרצה קטנה במקום חיבורה לגדולה ונפל כל אותו כותל שהיה מפסיק ביניהם, ובגדולה נשארו משארית כותל זה שנפל פסים (פי' מעט כותל ישר ושוה) מכאן ומכאן, הגדולה כמופלגת מן הקטנה, ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה אלא הרי היא כקרן זוית שלה..... היה שליח צבור בקטנה וצבור בגדולה, מוציאן ידי חובתן, שהוא נגרר אחריהם. אבל אם היה ש"צ בגדולה וצבור בקטנה, אינו מוציאן ידי חובתן, שאין הרוב נגרר אחר היחיד'. כלומר-כשהש''ץ בגדולה והמניין בקטנה-לא מוציאם י''ח . מוסיף המשנ''ב סע''ק נו 'ואפילו אם היה עשרה בקטנה אין הוא מוציאן ידי חובתן ואפילו האידנא דכולן בקיאין מ"מ אין לו לומר קדיש וקדושה שם כיון שבמקום שהוא עומד אין שם מנין'. במקרה ההפוך שהש''ץ בקטנה והמניין בגדולה-כן מוציאם י''ח כי נגרר אחריהם. לפי המשנ''ב לעיל [סע''ק נו] יוצא שכאן יכול לומר קדיש להוציאם י''ח. זה דומה למקרה שלנו [הש''ץ בחדר קטן והמניין בחדר גדול] רק בהבדל שהש''ץ נמצא בחצר קטנה שנפרצה לגדולה ואולי דווקא מפני זה הוא נגרר אחריהם. השאלה מה הדין במקרה שלנו שיש שני חדרים שלא נפרץ הפתח ביניהם אלא יש דלת רק שהיא פתוחה. האם גם אז הש''ץ מצטרף עמהם ומוציאם י''ח? לכאורה ראינו במשנ''ב נה,מח שדלת שלא נפרצה היא כמחיצה וא''כ א''א לומר קדיש. [גם אשי ישראל פ''טו סע''ק סב מציין הבדל בין חדרים לבין חצר קטנה וגדולה שנפרץ הפתח ביניהם]. אמנם מצאנו משנה ברורה סימן נה ס"ק נז כתב הפמ"ג דההיא דסעיף י"ז וי"ח וי"ט מיירי בשאינן רואין זה את זה דברואין זה את זה אפילו בשני בתים ממש מצטרפין דומיא דזימון לקמן בסי' קצ"ה ויש מחמירין אפילו ברואין ובמקום הדחק אפשר שיש להקל: וכן במשנ''ב שם סע''ק נב מופיעה מח' זו. כלומר-כשרואים זא''ז יש מחלוקת אם אפשר לצרפם למניין והמשנ''ב מקל בעת הדחק. כ''ש שאפשר להקל לפחות בעת הדחק אצלנו שיש במקום אחד מניין גמור ורק לצרף את הש''ץ למניין שכבר קיים. בשורות טובות לעם ישראל ולירושלים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il