שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

עני המהפך בחררה בין מתווכים

undefined

כולל דיינות בית אל

ל מרחשון תשע"ו
שאלה
מתווך טיפל בבלעדיות במכירת בית של פלוני. מתווך אחר יוצר קשר עם בעל הבית ומשכנעו שהוא יטפל בבלעדיות בבית עם סיום התקופה של הראשון. האם הדבר מותר או שיש בזה איסור משום עני המהפך בחררה כמבואר בשו"ע סי’ רלז סעיף ב כמו מלמד שאסור להציע עצמו לבעה"ב כשמעסיק מלמד אחר?
תשובה
תשובה: הדבר מותר. נימוק: כתב מהרש"ל (ס' לו), הובא ברעק"א כאן (רלז ב), שמאיסור זה של המלמד להשכיר עצמו לבעה"ב אחר משום עני המהפך בחררה, נלמד שדין זה הוא דווקא כשלא קבעו זמן או קבלנות, אבל עם קבעו לזמן מסוים, יכול לבוא קודם כלות הזמן ולהשכיר עצמו לאחר הזמן ההוא. וה"ה הכא, שהמתווך השני רשאי עכשיו להשכיר עצמו בבלעדיות לבעה"ב, עם תום התקופה של המתווך הראשון. ודין יורד לאומנות חברו נראה שגם לא שייך כאן, כיוון שאסורו הוא באדם מעיר אחרת ולא בבני אותה העיר או במשלם מיסים, (ע' שו"ע קנו) ויש לעיין, בימינו שהרגילות לעבוד בעיר אחרת בפרט בעסקים כאלו, נראה שלא שייך דין זה. ואע"פ שבדין מערופיא דהיינו בעל מלאכה שעוסק לבדו במלאכה לאדם מסוים במשך זמן, (רשב"א ג פג, שו"ע קנו ה בהג"ה) כתב הרמ"א שיש אוסרים לרדת לחיותו, גם בזה נראה שי"ל את חילוק המהרש"ל שדווקא אם רגיל ללכת אליו באופן תמידי בלא הסכם, אבל אם יש הסכם לזמן מסוים, גם האוסרים יודו שלא מיקרי יורד לחיותו, אא"כ אין עוד בעל מקצוע כזה כלל באותו אזור (מהרש"ל), שאז ודאי שסמכה דעתו עליו לזמן רב ולא רק לתקופת ההסכם. ועוד עיין חו"י (ס' מב הו"ד בפת"ש קנו ה), שמערופיא הכוונה שרגיל לעשות כן הרבה פעמים ועיקר חיותו מזה (לשונו: שזה יניקתו ומחייתו תדיר), וזה לא שייך במתווך שעוסק בזה להרבה אנשים יחד. (וע' בגר"א רלז ס"ק כח, שמדמה את המח' בדין מערופיא למח' בדין עני המהפך, שהאוסרים במערופיא (תוס') ס"ל כיון שיכול השני למצוא במקום אחר כסברתם בסיארא (ב"ב כא.), וגם הוי יורד לאומנותו, והמתירים (ר"י מגאש) ס"ל שדווקא כשפוסק חיותו לגמרי אסור משא"כ במערופיא שרק מפחית שכרו. ומערוה"ש נראה שסובר שהאוסרים מדמים מערופיא לעני המהפך, והמתירים סוברים שאין לדמותם.) ברכה והצלחה. הרב ש. ידידיה לוי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il