שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

מנחה כשהציבור מתפלל ערבית

undefined

הרב חיים שריבר

ל מרחשון תשע"ו
שאלה
כאשר אני מתפלל תפילה שונה מהציבור, כגון שהם מתפללים מוסף ואני שחרית, או שהם מתפללים ערבית לפני שקיעה (במקום עבודתי), ואני לא התפללתי מנחה (ולא אגיע למנין אחר) - האם מועיל לעמוד איתם לתפילה? האם יש לזה דין של תפילה בציבור?
תשובה
המתפלל בבית הכנסת שחרית בעת שהציבור מתפללים מוסף, יש לו את מעלת התפילה בשעה שהציבור מתפללים, אך אין לו את מעלת תפילה בציבור. הרחבה: במשנה ברורה הובאה הלכה זו בשני מקומות: א. משנה ברורה סימן צ' ס"ק ל': "אם מתפלל מוסף בשעה שהציבור מתפללין שחרית, לא מיקרי בשעה שהציבור מתפללין. ואם מתפלל עמהם בבית הכנסת, מיקרי תפילת הציבור". ב. משנה ברורה סימן רלו ס"ק י"א: "במקומות שמקדימין להתפלל ערבית מבעוד יום ובא לבית הכנסת בשעה שמתחילין ברכו והוא לא התפלל מנחה... אם יהיה לו לתפילת ערבית מניין בלילה, ימתין בתפילת מנחה להתפלל בשעה שהציבור מתפללין ערבית, ותפילת ערבית יתפלל אחר כך כדינה עם ציבור בלילה". כתבו הפוסקים (שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' קל"ב, שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג, שו"ת חבצלת השרון או"ח סי' ב', חזו"א ארחות רבנו ח"א סי' נ"א) שעל אף שמלשון המשנה ברורה בסימן צ' עולה שהמתפלל שחרית בשעה שהציבור מתפלל מוסף "מקרי תפלת הציבור", מכל מקום כיוון שמקור דבריו הוא מדברי הצל"ח (ברכות דף ו/א ד"ה אין תפילתו), ושם עסק הצל"ח בעניין מעלת המתפלל בשעה שהציבור מתפללים, כך יש לפרש גם את דברי המשנה ברורה. יש פוסקים שאכן למדו שיש למתפלל במצב זה מעלה של תפילה בציבור (שו"ת דבר יהושע חלק ה' סי' ד'). וכן הילקוט יוסף (תפילה א סימן צ' סעיף ט') הביא בשם הישועות יעקב שהמתפלל מוסף בשעה שהציבור מתפללים שחרית לא מיקרי תפילה בציבור נאמר דווקא במוסף של ראש השנה, אבל במוסף של שבת ויום טוב אם מתפלל מוסף עם ציבור שמתפלל שחרית, נחשב כתפילה בציבור. אך לכתחילה יש לחוש לאותן דעות שהבאנו ולהתפלל עם הציבור את אותה תפילה שהם מתפללים. נסיים במעשה המובא בספר הזיכרון 'אש תמיד'. הרב משה סולובייצ'יק ז"ל איחר לבוא בשבת לבית הכנסת, וכשהגיע ל"גאל ישראל" אחזו הציבור בתחילת תפילת מוסף. במקום להתחיל שחרית, אמר עם הציבור תפילת מוסף, כדי לקיים מצוות תפילה בציבור וגם לסמוך גאולה לתפילה, וסבר שאין חילוק אם סומך הגאולה לשחרית או למוסף, והסכים עמו אביו הגר"ח מבריסק, רק שלדעתו בלאו הכי היה יכול להתפלל שחרית, מאחר דגם בכהאי גוונא חשיב תפילה בציבור, אף שהם מתפללין מוסף והוא שחרית (הובא בשו"ת תשובות והנהגות כרך ד' סימן ל"א). הרב חיים שרייבר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il