הדלקת נרות

בן משפחה ספרדי שהדליק לפני האבא

הרב בניהו שרגא | ט"ז טבת תש"פ