מידות ובין אדם לחברו

פגיעה באדם אחר שלא במודע או שלא בכוונה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | ז מרחשון תש"פ