ספר דברים

המרחק להר נבו

מכון התורה והארץ | ד כסלו תשע"א