שאלות כלליות

אכילה לפני התפילה בשבת לבנות

הרב שמואל הולשטיין | ט"ז אייר תשס"ח