יום ב' י"א כסליו ה'תש"פ
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו

ימי זכרון (יארצייט / הילולא) של צדיקים וגדולי ישראל


שם תאריך פטירה
תשרי
שרה אימנוא' תשרי ב'פ"ה
רבי מיימון אבי הרמב"םא' תשרי א'קי"א
הרב סלמאן אליהוב' תשרי תש"א
נפתלי בן יעקב אבינוה' תשרי ב'שכ"ה
זבולון בן יעקב אבינוז' תשרי ב'ש"ח
הגרי"ז סולובייצ'יקט' תשרי תש"כ
הרב יהודה לייב הלוי אשלגי' תשרי תשט"ו
רבי עקיבאי' תשרי ג'תתפ"ב
רבי אברהם המלאךי"ב תשרי תקל"ז
ר' עקיבא איגרי"ג תשרי תקצ"ח
המגיד מקוז'ניץי"ד תשרי תקע"ה
יעקב אבינוט"ו תשרי ב'רנ"ה
הרב אברהם שפיראט"ו תשרי תשס"ח
רבי נחמן מברסלבי"ח תשרי תקע"א
הגאון מוילנאי"ט תשרי תקנ"ח
'היהודי הקדוש' - רבי יעקב יצחק מפשיסחאי"ט תשרי תקע"ד
רבי אליעזר פאפו בעל ה'פלא יועץ'כ' תשרי תקפ"ח
רבי יעקב יוסף מפולנאהכ"ד תשרי תקמ"ב
ר' לוי יצחק מברדיצ'בכ"ה תשרי תק"ע
החת"ם סופרכ"ה תשרי ת"ר
הרב יורם אברג'לכ"ז תשרי תשע"ו
שמעון הצדיקכ"ט תשרי ג'תמ"ט
רבי יצחק אברבנאלכ"ט תשרי רס"ט
חשון
הרב עובדיה יוסףג' חשון תשע"ד
ר' ישראל מרוז'יןג' חשון תרי"א
האדמו"ר מפיאסצנהד' חשון תש"ד
רבי מאיר שפירא מלובלין הוגה 'הדף היומי'ז' חשון תרפ"ד
ר' שמעון שקופט' חשון ת"ש
הרא"שט' חשון פ"ח
גד בן יעקב אבינוי' חשון ב'שכ"א
בנימין בן יעקב אבינוי"א חשון ב'שט"ו
הגאון הרב משה לויי"א חשון תשצ"א
רחל אמנוי"א חשון ב'ר"ז
החזון אי"שט"ו חשון תשי"ד
מתתיהו בן יוחנן כהן גדולט"ו חשון ג'תרכ"ו
הרב אברהם צוקרמןט"ז חשון תשע"ד
הרב אלעזר מנחם מן שךט"ז חשון תשס"ב
המקובל הרב מרדכי שרעביכ' חשון תשמ"ד
הרב שלמה גורןכ"ד חשון תשנ"ה
רבנו יונהכ"ח חשון כ"ד
הציץ אליעזרל' חשון תשס"ז
כסלו
המהרש"אה' כסלו שצ"ב
הרב ברוך דוב ליבוביץ (ברכת שמואל)ה' כסלו ת"ש
הרב יעקב משה חרל"פז' כסלו תשי"ב
רבי דוב בער שניאורי (האדמו"ר האמצעי - חב"ד)ט' כסלו תקפ"ח
ר' איסר זלמן מלצרי' כסלו תשי"ד
רבי שלמה לוריא (מהרש"ל)י"ב כסלו של"ד
ראובן בן יעקבי"ד כסלו ב'שמ"ח
רבי יהודה הנשיאט"ו כסלו ג'תתקנ"ד
רבי ברוך ממז'יבוז'י"ח כסלו תקע"א
הרב משה צבי נריהי"ט כסלו תשנ"ו
המגיד ממעזריטשי"ט כסלו תקל"ג
ר' צבי פסח פרנקכ"א כסלו תשכ"א
הפרי חדשכ"ח כסלו תנ"ח
טבת
הרב פנחס קהתיא' טבת תשל"ז
ר' חיים שמואלביץג' טבת תשל"ט
עזרא הסופרט' טבת א'קי"א
ר' נתן מברסלבי' טבת תר"ה
יום הקדיש הכלליי' טבת תשי"א
המגיד מדובנהי"ז טבת תקס"ה
רבי משה כלפון הכהןי"ח טבת תש"י
הכתב סופרי"ט טבת תרל"ב
קצות החושןי"ט טבת תקע"ג
רמב"םכ' טבת ד'תתקס"ה
רבי יעקב אבוחציראכ' טבת תר"מ
בעל התניאכ"ד טבת תקע"ג
השם משמואלכ"ד טבת תרפ"ו
הרב אליהו דסלרכ"ד טבת תשי"ד
הרש"ר הירשכ"ז טבת תרמ"ט
שמעון בן יעקבכ"ח טבת ב'שי"ד
הרב יצחק כדוריכ"ט טבת תשס"ו
שבט
המהר"ם שיקא' שבט תרל"ט
רבי משולם זושא מאניפוליב' שבט תק"ס
אשר בן יעקב אבינוד' שבט ב'ש"כ
בבא סאליד' שבט תשמ"ד
השרידי אשד' שבט תשכ"ו
שפת אמתה' שבט תרס"ה
הר"ןט' שבט קל"ו
הריי"ץי' שבט תש"י
הרש"שי' שבט תקל"ז
אם הבנים שמחהי"ג שבט תש"ה
הפני יהושעי"ד שבט תקט"ז
רבי חיים פלג'י י"ז שבט תרכ"ח
הרב עובדיה הדאיהכ' שבט תשכ"ט
ר' מנחם מנדל מקוצקכ"ב שבט תרי"ט
הרב איסר יהודה אונטרמןכ"ד שבט תשל"ו
ר' ישראל סלנטרכ"ה שבט תרמ"ג
הט"זכ"ו שבט תכ"ז
הסבא מסלבודקהכ"ט שבט תרפ"ז
אדר א'
הש"ךא' אדר א' תכ"ג
רבי אברהם אבן עזראא' אדר א' ד'תתקכ"ז
האדר"תג' אדר א' תרס"ה
האבני נזרי"ג אדר א' תר"ע
ר' שלמה זלמן אויערבךכ' אדר א' תשנ"ה
הרב שלמה יוסף זוויןכ"א אדר א' תשל"ח
אדר (ב)
משה רבינוז' אדר (ב) ב'תפ"ט
הרוגוצ'וברי"א אדר (ב) תרצ"ו
החיד"אי"א אדר (ב) תקס"ו
ר' חיים דוד הלויי"ב אדר (ב) תשנ"ח
ר' משה פיינשטייןי"ג אדר (ב) תשמ"ו
הרב צבי יהודה קוקי"ד אדר (ב) תשמ"ב
הרב יוסף חיים זוננפלדי"ט אדר (ב) תרצ"ב
הב"חכ' אדר (ב) ת'
ר' אלימלך מליז'ענסקכ"א אדר (ב) תקמ"ז
ערוך השולחןכ"ב אדר (ב) תרס"ח
חידושי הרי"םכ"ג אדר (ב) תרכ"ו
ניסן
רבי שלום דובער שניאורסון (אדמו"ר הרש"ב)ב' ניסן תר"פ
האוהב ישראל מאפטאה' ניסן תקפ"ה
ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקיח' ניסן תשט"ו
ר' אריה לויןט' ניסן תשכ"ט
הרב שלום נתן רענןי' ניסן תשל"ב
השל"ה הקדושי"א ניסן ש"צ
הרמב"ןי"א ניסן ל'
הצמח צדקי"ג ניסן תרכ"ו
הרב יצחק אריאליי"ג ניסן תשל"ד
רבי יוסף קארוי"ג ניסן של"ה
רבי משה אלשיךי"ג ניסן ש"ס
יצחק אבינוט"ו ניסן ב'רכ"ח
הרב שמואל הלוי וואזנרט"ו ניסן תשע"ה
יהודה בן יעקבט"ו ניסן ב'שט"ו
לוי בן יעקבט"ז ניסן ב'שכ"ב
הרב יוסף דב סולובייצ'יקי"ח ניסן תשנ"ג
ר' אהרון מקרליןי"ט ניסן תקל"ב
רבי אהרן הגדול מקרליןי"ט ניסן תקל"ב
יהושע בן נוןכ"ו ניסן ב'תקי"ז
רבי חיים ויטאלל' ניסן ש"פ
אייר
ר' מנחם מנדל מויטבסקא' אייר תקמ"ח
הרב אהרן ליכטנשטייןא' אייר תשע"ה
הרב יעקב יוסףב' אייר תשע"ג
בית הלוי מבריסקד' אייר תרנ"ב
הכלי יקרז' אייר שע"ט
הרב עוזי קלכהייםט' אייר תשנ"ד
הפרי מגדיםי' אייר תקנ"ב
הרי"ףי' אייר ד'תתס"ד
רבי מאיר בעל הנסי"ד אייר
הנודע ביהודהי"ז אייר תקנ"ג
הרמ"אי"ח אייר של"ג
רבי שמעון בר יוחאיי"ח אייר ג'תתקכ"א
רב סעדיה גאוןכ"ו אייר ד'תש"ב
הרמח"לכ"ו אייר תק"ז
שמואל הנביאכ"ח אייר ב'תתפ"ג
סיון
דוד המלךו' סיון ב'תתקכ"ה
הבעש"טו' סיון תק"כ
כף החייםט' סיון תרצ"ט
ר' ישראל משקלובט' סיון תקצ"ט
ר' חיים מוולוז'יןי"ד סיון תקפ"א
הרב שאול ישראליי"ט סיון תשנ"ה
הרב מרדכי אליהוכ"ה סיון תש"ע
רבן שמעון בן גמליאלכ"ה סיון ג'תתע"ה
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדולכ"ה סיון ג'תתפ"ד
רבן שמעון בן גמליאלכ"ה סיון ג'תתפ"ג
יונתן בן עוזיאלכ"ו סיון ג'ת"ת
תמוז
המאור ושמשא' תמוז תקפ"ז
יוסף הצדיקא' תמוז ב'ש"י
הרבי מליובוויטשג' תמוז תשנ"ד
רבנו תםד' תמוז ד'תתקל"א
השפע חיים מצאנזט' תמוז תשנ"ד
ר' אלחנן וסרמןי"א תמוז תש"א
בעל הטוריםי"ב תמוז ק"ח
אור החיים הקדושט"ו תמוז תק"ג
הרב יוסף קפאחי"ח תמוז תש"ס
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוגי"ט תמוז תשי"ט
רבי משה קורדובירוכ"ג תמוז ש"ל
ר' שלמה גנצפרידכ"ח תמוז תרמ"ו
הרב יוסף שלום אלישיבכ"ח תמוז תשע"ב
רש"יכ"ט תמוז ד'תתס"ה
אב
אהרון הכהןא' אב ב'תפ"ח
האר"י הקדושה' אב של"ב
הנתיבות שלוםז' אב תש"ס
הרב יצחק נסיםט' אב תשמ"א
החוזה מלובליןט' אב תקע"ה
ר' חיים מבריסקכ"א אב תרע"ח
הרב דוד כהן - הנזירכ"ח אב תשל"ב
הנצי"ב מוולוז'יןכ"ח אב תרנ"ג
ר' שמואל סלנטכ"ט אב תרס"ט
אלול
הראי"ה קוקג' אלול תרצ"ה
האור שמחד' אלול תרפ"ו
התוספות יום-טובו' אלול תי"ד
ר' צדוק הכהן מלובליןט' אלול תר"ס
ר' שמחה בונם מפשיסחאי"ב אלול תקפ"ז
הבן איש חיי"ג אלול תרס"ט
המהר"ל מפראגי"ח אלול שס"ט
הרב יוסף שלמה כהנמןכ' אלול תשכ"ט
ר' יהונתן אייבשיץכ"א אלול תקכ"ד
המהרי"לכ"ב אלול קפ"ז
המנחת חינוךכ"ג אלול תרל"ד
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאלכ"ד אלול תשי"ג
החפץ חייםכ"ד אלול תרצ"ג
הרב מרדכי פרוםכ"ח אלול תשל"ב