ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!

הגרלה נושאת פרסים - תקנון


מבצע הפרסים הסתיים!
אנו מודים לכל השותפים בעשייה. אתר ישיבה עדיין זקוק לעזרתכם, כל סכום יתקבל בברכה ויסייע בהפצת התורה.


בהגרלה שנערכה במשרד רו"ח דב קלמנוביץ נבחרו הזוכים במבצע ההתרמה לאתר ישיבה, המופעל על ידי קרית הישיבה בית אל.

להלן תוצאות ההגרלה:

1,2. בשובר בשווי 1,250 ₪ לרכישה בתפילין בית אל זכו צ. וש. כ. מכפר הרא"ה וי.ש מקריית חיים

3. בחופשה במלון לב ירושלים זכה מ.ג. מרעננה

4. בשובר בשווי 750 ₪ לרכישת מחשב נייד זכתה נ.ס. מירושלים

5. בחופשה משפחתית בפנינת השומרון זכה ח.ו. מקרית מלאכי

6. בסט פניני הלכה זכו ע. וח. ד. ממודיעין

7,8. באינטרנט רימון חינם לשנה זכו ד.ד מנריה ומ.א. מפדואל

9. במנוי לשנה למגזין אותיות וילדים זכתה נ.ס. מקריית אתא

10. במנוי לשנה למגזין פנימה זכתה ש.א. מפתח תקווה

11. בתפידנית מתנת תפילין בית אל זכו י.ו. מירושלים וי.פ מירושלים

12. סט ספרי "שמחת הבית וברכתו" זכתה י.ש. מירושלים

>> בחזרה לעמוד התרומות

תקנון ההגרלה

1. כללי

1.1 קריית הישיבה בית אל (ע"ר) (להלן - "הישיבה") מפעילת אתר "ישיבה" מכריזה על הגרלה נושאת פרסים (להלן: "ההגרלה"), שתתקיים באתר www.yeshiva.org.il (להלן "האתר").
1.2 ההגרלה פתוחה לכל ידידי הישיבה והאתר, אשר יתרמו לאתר הישיבה (להלן "ידידי הישיבה" או "ידיד").
1.3 המבצע יחל ביום: ט"ו בסיוון ה'תשע"ט (18 ליוני 2019) ב-00:00 ויסתיים ביום: ט"ו תמוז ה'תשע"ט (18 ליולי 2019) ב-23:59 (להלן "תקופת המבצע").
1.4 הישיבה רשאית להפסיק את ההגרלה או להאריך את תקופת המבצע ללא הודעה מוקדמת.
1.5 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון אתר הישיבה (בשינויים המחוייבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון אתר הישיבה), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
1.6 בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את הישיבה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.

2. כללי ההגרלה

2.1 כל תרומה של ידידי הישיבה, בסכום של 360 ש"ח באופן חד פעמי, בתקופת המבצע, תזכה בכרטיס הגרלה אחד.
2.2 כל תרומה של הוראת קבע בסכום של 30 ש"ח, בתקופת המבצע למשך 12 חודשים לפחות, תזכה בכרטיס הגרלה אחד.
2.3 כל כפולה שלמה של הסכומים הנ"ל תזכה בכרטיס הגרלה נוסף. לדוגמא, תרומות של 720 ש"ח או 1000 ש"ח יזכו את התורם בשני כרטיסי הגרלה.
2.4 ידיד בעל הוראת קבע קיימת, שיהיה מעוניין לקבל כרטיס הגרלה בגין תרומתו, יהיה זכאי לכך במידה וביקש זאת מצוות האתר באמצעות אימייל, במהלך תקופת המבצע.
2.5 - מבוטל.
2.6 אך ורק תרומה שניתן יהיה לגבות אותה תהיה זכאית להשתתף בהגרלה.
2.7 ידיד שלא ימסור את פרטיו למשלוח הפרס תוך 14 יום מיום סיום ההגרלה, יחשב הדבר כויתור על הפרס.
2.8 בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון אתר ישיבה ו/או הפרת הדין ו/או במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם נכונים או מדוייקים תהיה רשאית הישיבה לפסול את הגולש הזוכה ולהעביר את הפרס.
2.9 במידה וידיד אחד תרם מספר פעמים – כל תרומה תחשב כזכות נוספת להשתתפות בהגרלה, ובכך יוכל להגביר את סיכוייו לזכות, אולם אין בכך משום אפשרות לזכות בשני פרסים, כאמור לקמן בסעיף 3.3.

3. פרסים

3.1 הזוכים במקומות הראשונים יקבלו פרסים כדלהלן:
3.1.1 הזוכים במקומות הראשון והשני יקבלו שובר בסך 1,250 ש"ח לרכישה בתפילין בית אל.
3.1.2 הזוכה במקום השלישי יקבל חופשה בסויטה במלון לב ירושלים (שבת לזוג בפנסיון מלא אך בהתאם לארוחות המוגשות במלון). לא ניתן למימוש בחגים.
3.1.3 הזוכה במקום הרביעי יקבל שובר לרכישת מחשב נייד בסך 750 ש"ח, מתנת לביא מחשבים.
3.1.4 הזוכה במקום החמישי יקבל אירוח בחופשת הקיץ בבית הארחה פנינת השומרון (שני לילות לזוג + 3 ילדים).
3.1.5 הזוכה במקום השישי יקבל סט של סדרת פניני הלכה - סדרה יחודית ומקיפה של ספרי הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א. מתנת הוצאת הר ברכה.
3.1.6 הזוכים במקומות השביעי והשמיני יקבלו אינטרנט חינם לשנה. מתנת אינטרנט רימון.
3.1.7 הזוכה במקום התשיעי יקבל מנוי חינם לשנה למגזין אותיות וילדים.
3.1.8 הזוכה במקום העשירי יקבל מנוי חינם לשנה למגזין פנימה.
3.1.9 הזוכים במקומות האחד-עשר והשנים-עשר יקבלו את התפידנית המקורית מבית תפילין בית אל.
3.1.10 הזוכה במקום השלושה-עשר יקבל סט ספרי "שמחת הבית וברכתו", מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א. מתנת הוצאת הר ברכה.
3.2 הפרסים ישלחו לזוכים תוך 30 ימי עבודה מיום הזכייה.
3.3 משתתף לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד בהגרלה. במידה ואותו משתתף דורג כזכאי לפרס פעמיים, יועבר הפרס הקטן יותר למשתתפים המדורגים מתחתיו.
3.4 הפרסים שיחולקו במסגרת ההגרלה הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
3.5 הישיבה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6 הישיבה אינה אחראית על טיב הפרסים, ואינה מתחייבת להחליף או להמיר פרס שניתן.
3.7 זוכה בהגרלה אשר לא ניתן יהיה ליצור איתו קשר במשך 7 ימים, או שיוותר על זכייתו, תתבטל זכייתו בהגרלה, והזוכים הבאים בתור יותאמו מחדש לרשימת הפרסים..

4. פטור מאחריות

4.1 המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הישיבה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס להגרלה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
4.2 ההגרלה נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. הישיבה אינה מתחייבת כי ההגרלה תקויים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בהגרלה הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בהגרלה, וכי בכל מקרה ההשתתפות בהגרלה לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
4.4 הישיבה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

5. תנאים נוספים

5.1 הישיבה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההגרלה, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר ההגרלה. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההגרלה כאמור.
5.2 ההשתתפות בהגרלה מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר הישיבה. בעדכון פרטיו, מסכים המשתתף כי הישיבה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שמסר המשתתף לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת.
5.3 הישיבה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון.
5.4 הישיבה רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בהגרלה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם המעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של הישיבה.
5.5 אני מסכים לתקנון ההגרלה ופוטר את הישיבה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ההגרלה ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.
5.6 ההגרלה תיערך בפיקוחו של רואה חשבון דב קלמנוביץ, ירושלים.

הוסף טהרה בעולם!
תורמים ומחזיקים את אתר ישיבה לשנה שלמה, קחו חלק בהפצת תורה ברחבי העולם כי בשביל זה יש אינטרנט

סכום לגיוס 250,000 ש"ח

תרום כעת

כבר תורם? צור קשר!
הוראת קבע 30 ש"ח לחודש
1 כרטיסי השתתפות בהגרלה
הוראת קבע 36 ש"ח לחודש
1 כרטיסי השתתפות בהגרלה +
הקדשה בהלכה היומית
הוראת קבע 50 ש"ח לחודש
1 כרטיסי השתתפות בהגרלה +
הקדשה בדף הבית
מומלץ!

הוראת קבע 72 ש"ח לחודש
2 כרטיסי השתתפות בהגרלה +
הקדשת שיעור לשנה שלימה!
הוראת קבע 100 ש"ח לחודש
3 כרטיסי השתתפות בהגרלה +
הקדשת דף הבית לשבוע!
תרום הוראת קבע באמצעות PayPal
חד פעמי 360 ש"ח
1 כרטיסי השתתפות בהגרלה
חד פעמי 720 ש"ח
2 כרטיסי השתתפות בהגרלה
חד פעמי 1800 ש"ח
5 כרטיסי השתתפות בהגרלה
סכום אחר
בחר סכום תרומה
תרום חד פעמית באמצעות PayPal
חסויות
תקנון ההגרלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il