Yeshiva.org.il - דבר ראש הישיבה

דבר ראש הישיבה
לפתיחת אתר הישיבה באינטרנט

בעזרת ד' יתברך, מתפתחים המדע והטכנולוגיה בקצב מדהים, ובמרכז הגילויים עומד האינטרנט המחבר את העולם מקצה אל קצה. וכל אלו אינם אלא כלים להופעת דבר ד' בעולם. על כן נקראים אנו להשתמש באינטרנט ולמצות אותו בכל יכולתנו להרבצת תורה והארת אור האמונה בד' אלוקינו, אלוקי ישראל, ולממש את יעודנו, יעוד עם ישראל, לספר תהלות ד' ככתוב: "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו".

"למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני ד' ואין עוד" (ישעיהו מה)את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il