500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2167367


Varnish cache server

בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ירמיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ירמיהו פרק מו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא על הגוים: (ב) למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה על נהר פרת בכרכמש אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה: (ג) ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה: (ד) אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת: (ה) מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם יהוה: (ו) אל ינוס הקל ואל ימלט הגבור צפונה על יד נהר פרת כשלו ונפלו: (ז) מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו: (ח) מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה: (ט) עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כוש ופוט תפשי מגן ולודים תפשי דרכי קשת: (י) והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת: (יא) עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרביתי (הרבית) רפאות תעלה אין לך: (יב) שמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ כי גבור בגבור כשלו יחדיו נפלו שניהם: (יג) הדבר אשר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים: (יד) הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך: (טו) מדוע נסחף אביריך לא עמד כי יהוה הדפו: (טז) הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונשבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה: (יז) קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד: (יח) חי אני נאם המלך יהוה צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא: (יט) כלי גולה עשי לך יושבת בת מצרים כי נף לשמה תהיה ונצתה מאין יושב: (כ) עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא: (כא) גם שכריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם: (כב) קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים: (כג) כרתו יערה נאם יהוה כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר: (כד) הבישה בת מצרים נתנה ביד עם צפון: (כה) אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני פוקד אל אמון מנא ועל פרעה ועל מצרים ועל אלהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל הבטחים בו: (כו) ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשכן כימי קדם נאם יהוה: (כז) ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקוב ושקט ושאנן ואין מחריד: (כח) אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה כי אתך אני כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך:
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2167368


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il