בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק כד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי דבר יהוה אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר: (ב) בן אדם כתוב (כתב) לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה: (ג) ומשל אל בית המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שפת הסיר שפת וגם יצק בו מים: (ד) אסף נתחיה אליה כל נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא: (ה) מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם בשלו עצמיה בתוכה: (ו) לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל: (ז) כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר: (ח) להעלות חמה לנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות: (ט) לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה: (י) הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו: (יא) והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה: (יב) תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה: (יג) בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בך: (יד) אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה: (טו) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (טז) בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך: (יז) האנק דם מתים אבל לא תעשה פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל: (יח) ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשר צויתי: (יט) ויאמרו אלי העם הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עשה: (כ) ואמר אליהם דבר יהוה היה אלי לאמר: (כא) אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו: (כב) ועשיתם כאשר עשיתי על שפם לא תעטו ולחם אנשים לא תאכלו: (כג) ופארכם על ראשיכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו ונמקתם בעונתיכם ונהמתם איש אל אחיו: (כד) והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבואה וידעתם כי אני אדני יהוה: (כה) ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעוזם משוש תפארתם את מחמד עיניהם ואת משא נפשם בניהם ובנותיהם: (כו) ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אזנים: (כז) ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il