בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק מ

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד יהוה ויבא אתי שמה: (ב) במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב: (ג) ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער: (ד) וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל: (ה) והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד: (ו) ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותו וימד את סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב: (ז) והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אלם השער מהבית קנה אחד: (ח) וימד את אלם השער מהבית קנה אחד: (ט) וימד את אלם השער שמנה אמות ואילו שתים אמות ואלם השער מהבית: (י) ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו: (יא) וימד את רחב פתח השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות: (יב) וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה והתא שש אמות מפו ושש אמות מפו: (יג) וימד את השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח: (יד) ויעש את אילים ששים אמה ואל איל החצר השער סביב סביב: (טו) ועל פני השער היאתון (האיתון) על לפני אלם השער הפנימי חמשים אמה: (טז) וחלונות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים: (יז) ויביאני אל החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב סביב שלשים לשכות אל הרצפה: (יח) והרצפה אל כתף השערים לעמת ארך השערים הרצפה התחתונה: (יט) וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון: (כ) והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו: (כא) ותאו שלושה מפו ושלשה מפו ואילו ואלמו היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה: (כב) וחלונו ואילמו ותימרו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו בו ואילמו לפניהם: (כג) ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל שער מאה אמה: (כד) ויולכני דרך הדרום והנה שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה: (כה) וחלונים לו ולאילמו סביב סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה: (כו) ומעלות שבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל אילו: (כז) ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות: (כח) ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום וימד את השער הדרום כמדות האלה: (כט) ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות: (ל) ואלמות סביב סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות: (לא) ואלמו אל חצר החצונה ותמרים אל אילו ומעלות שמונה מעלו: (לב) ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השער כמדות האלה: (לג) ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה: (לד) ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו: (לה) ויביאני אל שער הצפון ומדד כמדות האלה: (לו) תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה: (לז) ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו: (לח) ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את העלה: (לט) ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם: (מ) ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות: (מא) ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו: (מב) וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם והזבח: (מג) והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן: (מד) ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפן: (מה) וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית: (מו) והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה לשרתו: (מז) וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית: (מח) ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו: (מט) ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il