בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק קיט

undefined

רבנים שונים

5 דק' קריאה
(א) אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה: (ב) אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו: (ג) אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו: (ד) אתה צויתה פקדיך לשמר מאד: (ה) אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך: (ו) אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך: (ז) אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך: (ח) את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד: (ט) במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך: (י) בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך: (יא) בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך: (יב) ברוך אתה יהוה למדני חקיך: (יג) בשפתי ספרתי כל משפטי פיך: (יד) בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון: (טו) בפקודיך אשיחה ואביטה ארחתיך: (טז) בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך: (יז) גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך: (יח) גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך: (יט) גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך: (כ) גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת: (כא) גערת זדים ארורים השגים ממצותיך: (כב) גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי: (כג) גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך: (כד) גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי: (כה) דבקה לעפר נפשי חיני כדברך: (כו) דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך: (כז) דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך: (כח) דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך: (כט) דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני: (ל) דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי: (לא) דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני: (לב) דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי: (לג) הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב: (לד) הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב: (לה) הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי: (לו) הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע: (לז) העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני: (לח) הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך: (לט) העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים: (מ) הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני: (מא) ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך: (מב) ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך: (מג) ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי: (מד) ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד: (מה) ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי: (מו) ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש: (מז) ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי: (מח) ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך: (מט) זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני: (נ) זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני: (נא) זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי: (נב) זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם: (נג) זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך: (נד) זמרות היו לי חקיך בבית מגורי: (נה) זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך: (נו) זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי: (נז) חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך: (נח) חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך: (נט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך: (ס) חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך: (סא) חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי: (סב) חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך: (סג) חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך: (סד) חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני: (סה) טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך: (סו) טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי: (סז) טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי: (סח) טוב אתה ומטיב למדני חקיך: (סט) טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך: (ע) טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי: (עא) טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך: (עב) טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף: (עג) ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך: (עד) יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי: (עה) ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני: (עו) יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך: (עז) יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי: (עח) יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך: (עט) ישובו לי יראיך וידעו (וידעי) עדתיך: (פ) יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: (פא) כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי: (פב) כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני: (פג) כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי: (פד) כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט: (פה) כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך: (פו) כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני: (פז) כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקדיך: (פח) כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך: (פט) לעולם יהוה דברך נצב בשמים: (צ) לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד: (צא) למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך: (צב) לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי: (צג) לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני: (צד) לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי: (צה) לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן: (צו) לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד: (צז) מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי: (צח) מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי: (צט) מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי: (ק) מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי: (קא) מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך: (קב) ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני: (קג) מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי: (קד) מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר: (קה) נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי: (קו) נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך: (קז) נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך: (קח) נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני: (קט) נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי: (קי) נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי: (קיא) נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה: (קיב) נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב: (קיג) סעפים שנאתי ותורתך אהבתי: (קיד) סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי: (קטו) סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי: (קטז) סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי: (קיז) סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד: (קיח) סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם: (קיט) סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך: (קכ) סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי: (קכא) עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי: (קכב) ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים: (קכג) עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך: (קכד) עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני: (קכה) עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך: (קכו) עת לעשות ליהוה הפרו תורתך: (קכז) על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז: (קכח) על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי: (קכט) פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי: (קל) פתח דבריך יאיר מבין פתיים: (קלא) פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי: (קלב) פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך: (קלג) פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און: (קלד) פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך: (קלה) פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך: (קלו) פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך: (קלז) צדיק אתה יהוה וישר משפטיך: (קלח) צוית צדק עדתיך ואמונה מאד: (קלט) צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי: (קמ) צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה: (קמא) צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי: (קמב) צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת: (קמג) צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי: (קמד) צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה: (קמה) קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה: (קמו) קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך: (קמז) קדמתי בנשף ואשועה לדבריך (לדברך) יחלתי: (קמח) קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך: (קמט) קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני: (קנ) קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו: (קנא) קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת: (קנב) קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם: (קנג) ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי: (קנד) ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני: (קנה) רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו: (קנו) רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני: (קנז) רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי: (קנח) ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו: (קנט) ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני: (קס) ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך: (קסא) שרים רדפוני חנם ומדבריך (ומדברך) פחד לבי: (קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב: (קסג) שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי: (קסד) שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך: (קסה) שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול: (קסו) שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי: (קסז) שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד: (קסח) שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך: (קסט) תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני: (קע) תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני: (קעא) תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך: (קעב) תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק: (קעג) תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי: (קעד) תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי: (קעה) תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני: (קעו) תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il