בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחמיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחמיה פרק ג

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל: (ב) ועל ידו בנו אנשי ירחוועל ידו בנה זכור בן אמרי: (ג) ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו: (ד) ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץועל ידם החזיק משלם בן ברכיה בן משיזבאלועל ידם החזיק צדוק בן בענא: (ה) ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא הביאו צורם בעבדת אדניהם: (ו) ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשלם בן בסודיה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו: (ז) ועל ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר: (ח) על ידו החזיק עזיאל בן חרהיה צורפיםועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה: (ט) ועל ידם החזיק רפיה בן חור שר חצי פלך ירושלם: (י) ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתוועל ידו החזיק חטוש בן חשבניה: (יא) מדה שנית החזיק מלכיה בן חרם וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים: (יב) ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו: (יג) את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות: (יד) ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רכב שר פלך בית הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו: (טו) ואת שער העין החזיק שלון בן כל חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו ויעמידו (ויעמיד) דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דויד: (טז) אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק שר חצי פלך בית צור עד נגד קברי דויד ועד הברכה העשויה ועד בית הגברים: (יז) אחריו החזיקו הלוים רחום בן בני על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קעילה לפלכו: (יח) אחריו החזיקו אחיהם בוי בן חנדד שר חצי פלך קעילה: (יט) ויחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע: (כ) אחריו החרה החזיק ברוך בן זבי (זכי) מדה שנית מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול: (כא) אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ מדה שנית מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב: (כב) ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר: (כג) אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתםאחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו: (כד) אחריו החזיק בנוי בן חנדד מדה שנית מבית עזריה עד המקצוע ועד הפנה: (כה) פלל בן אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן פרעש: (כו) והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא: (כז) אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל: (כח) מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו: (כט) אחריו החזיק צדוק בן אמר נגד ביתוואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שמר שער המזרח: (ל) אחרי (אחריו) החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף הששי מדה שניאחריו החזיק משלם בן ברכיה נגד נשכתו: (לא) אחרי (אחריו) החזיק מלכיה בן הצרפי עד בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה: (לב) ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים: (לג) ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים: (לד) ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות: (לה) וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר הם בונים אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם: (לו) שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה: (לז) ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים: (לח) ונבנה את החומה ותקשר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשות:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il