בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחמיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחמיה פרק ז

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים: (ב) ואצוה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלם כי הוא כאיש אמת וירא את האלהים מרבים: (ג) ויאמר (ואמר) להם לא יפתחו שערי ירושלם עד חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו: (ד) והעיר רחבת ידים וגדלה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים: (ה) ויתן אלהי אל לבי ואקבצה את החרים ואת הסגנים ואת העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו: (ו) אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו: (ז) הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל: (ח) בני פרעש אלפים מאה ושבעים ושנים: (ט) בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים: (י) בני ארח שש מאות חמשים ושנים: (יא) בני פחת מואב לבני ישוע ויואב אלפים ושמנה מאות שמנה עשר: (יב) בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה: (יג) בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה: (יד) בני זכי שבע מאות וששים: (טו) בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה: (טז) בני בבי שש מאות עשרים ושמנה: (יז) בני עזגד אלפים שלש מאות עשרים ושנים: (יח) בני אדניקם שש מאות ששים ושבעה: (יט) בני בגוי אלפים ששים ושבעה: (כ) בני עדין שש מאות חמשים וחמשה: (כא) בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה: (כב) בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה: (כג) בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה: (כד) בני חריף מאה שנים עשר: (כה) בני גבעון תשעים וחמשה: (כו) אנשי בית לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה: (כז) אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה: (כח) אנשי בית עזמות ארבעים ושנים: (כט) אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה: (ל) אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד: (לא) אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים: (לב) אנשי בית אל והעי מאה עשרים ושלשה: (לג) אנשי נבו אחר חמשים ושנים: (לד) בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה: (לה) בני חרם שלש מאות ועשרים: (לו) בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה: (לז) בני לד חדיד ואנו שבע מאות ועשרים ואחד: (לח) בני סנאה שלשת אלפים תשע מאות ושלשים: (לט) הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה: (מ) בני אמר אלף חמשים ושנים: (מא) בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה: (מב) בני חרם אלף שבעה עשר: (מג) הלוים בני ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה: (מד) המשררים בני אסף מאה ארבעים ושמנה: (מה) השערים בני שלם בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה: (מו) הנתינים בני צחא בני חשפא בני טבעות: (מז) בני קירס בני סיעא בני פדון: (מח) בני לבנה בני חגבא בני שלמי: (מט) בני חנן בני גדל בני גחר: (נ) בני ראיה בני רצין בני נקודא: (נא) בני גזם בני עזא בני פסח: (נב) בני בסי בני מעונים בני נפושסים (נפישסים): (נג) בני בקבוק בני חקופא בני חרחור: (נד) בני בצלית בני מחידא בני חרשא: (נה) בני ברקוסבני סיסראבני תמח: (נו) בני נציחבני חטיפא: (נז) בני עבדי שלמהבני סוטיבני ספרתבני פרידא: (נח) בני יעלאבני דרקוןבני גדל: (נט) בני שפטיהבני חטילבני פכרת הצבייםבני אמון: (ס) כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים: (סא) ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבתם וזרעם אם מישראל הם: (סב) בני דליה בני טוביה בני נקודא שש מאות וארבעים ושנים: (סג) ומן הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם: (סד) אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצא ויגאלו מן הכהנה: (סה) ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד הכהן לאורים ותמים: (סו) כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים: (סז) מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים וארבעים וחמשה: (סח) גמלים ארבע מאות שלשים וחמשהחמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים: (סט) ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות: (ע) ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים: (עא) ואשר נתנו שארית העם זהב דרכמנים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה: (עב) וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il