בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק ה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה: (ב) כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף: (ג) בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי: (ד) בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו: (ה) מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו: (ו) בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני: (ז) ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו: (ח) ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון: (ט) ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד: (י) ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד: (יא) ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה: (יב) יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן: (יג) ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה: (יד) אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז: (טו) אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם: (טז) וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם: (יז) כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל: (יח) בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא: (יט) ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב: (כ) ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו: (כא) וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף: (כב) כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה: (כג) ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו: (כד) ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם: (כה) וימעלו באלהי אבתיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם: (כו) ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה: (כז) בני לוי גרשון קהת ומררי: (כח) ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל: (כט) ובני עמרם אהרן ומשה ומריםובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר: (ל) אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע: (לא) ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי: (לב) ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות: (לג) מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב: (לד) ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ: (לה) ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן: (לו) ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם: (לז) ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב: (לח) ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום: (לט) ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה: (מ) ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק: (מא) ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il