בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק יב

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה: (ב) נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן: (ג) הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל (ויזיאל) ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי: (ד) וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים: (ה) וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי: (ו) אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי (החרופי): (ז) אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים: (ח) ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור: (ט) ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר: (י) עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי: (יא) משמנה הרביעי ירמיה החמשי: (יב) עתי הששי אליאל השבעי: (יג) יוחנן השמיני אלזבד התשיעי: (יד) ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר: (טו) אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף: (טז) אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו (גדותיו) ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב: (יז) ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד: (יח) ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח: (יט) ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים (השלישים) לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד: (כ) וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול: (כא) בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה: (כב) והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא: (כג) כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו עד למחנה גדול כמחנה אלהים: (כד) ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה: (כה) בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא: (כו) מן בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה: (כז) מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות: (כח) ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות: (כט) וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים: (ל) ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול: (לא) ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם: (לב) ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד: (לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם: (לד) מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא לב ולב: (לה) ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף: (לו) ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות: (לז) ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף: (לח) ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף: (לט) כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דויד: (מ) ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי הכינו להם אחיהם: (מא) וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il