בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים ב פרק כא

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) וישכב יהושפט עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו: (ב) ולו אחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו כל אלה בני יהושפט מלך ישראל: (ג) ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצרות ביהודה ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור: (ד) ויקם יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל: (ה) בן שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם: (ו) וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת אחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה: (ז) ולא אבה יהוה להשחית את בית דויד למען הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים: (ח) בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך: (ט) ויעבר יהורם עם שריו וכל הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב: (י) ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו כי עזב את יהוה אלהי אבתיו: (יא) גם הוא עשה במות בהרי יהודה ויזן את ישבי ירושלם וידח את יהודה: (יב) ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך יהודה: (יג) ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את יהודה ואת ישבי ירושלם כהזנות בית אחאב וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת: (יד) הנה יהוה נגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך: (טו) ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד יצאו מעיך מן החלי ימים על ימים: (טז) ויער יהוה על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים: (יז) ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז קטן בניו: (יח) ואחרי כל זאת נגפו יהוה במעיו לחלי לאין מרפא: (יט) ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם חליו וימת בתחלאים רעים ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו: (כ) בן שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il