בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים ב פרק לג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם: (ב) ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל: (ג) וישב ויבן את הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם: (ד) ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה שמי לעולם: (ה) ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה: (ו) והוא העביר את בניו באש בגי בן הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו: (ז) וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל דויד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעילום: (ח) ולא אסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם רק אם ישמרו לעשות את כל אשר צויתים לכל התורה והחקים והמשפטים ביד משה: (ט) ויתע מנשה את יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל: (י) וידבר יהוה אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו: (יא) ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה: (יב) וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו: (יג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים: (יד) ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה: (טו) ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשר בנה בהר בית יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר: (טז) ויכן (ויבן) את מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את יהוה אלהי ישראל: (יז) אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם: (יח) ויתר דברי מנשה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל הנם על דברי מלכי ישראל: (יט) ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי: (כ) וישכב מנשה עם אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו: (כא) בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם: (כב) ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו זבח אמון ויעבדם: (כג) ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה: (כד) ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו: (כה) ויכו עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il