בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וארא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

דממה וענווה

undefined

הרב הלל מרצבך

שבט תשס"ט
2 דק' קריאה
כתוב בפרשתינו 1 : "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם:" ומבאר רש"י על הפסוק: "הוא אהרן ומשה - … יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין כאחד." רש"י מבאר שמשה ואהרון שקולים כאחד, ונראה שכוונתו שיש להם צד השלמה שכל אחד משלים את השני. וצריך להבין מהי אותה השלמה שגורמת שמשה ואהרון שקולים כאחד.

הגמרא בחולין אומרת 2 : "ואמר רבא ואיתימא ר' יוחנן: אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, כתיב הכא ונחנו מה, וכתיב התם (איוב כ"ו) תולה ארץ על בלימה. אמר רבי אילעא: אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה; רבי אבהו אמר: מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר (דברים ל"ג) ומתחת זרועות עולם."

ולכאורה צריך להבין את דברי הגמרא, שהרי מדוע זכו אהרון ומשה שכל העולם מתקיים עליהם. ואמנם מצינו שכתוב 3 : "וצדיק יסוד עולם" שמשמע שהצדיק הוא היסוד של העולם והעולם מתקיים בזכותו, וכן מסופר על ר' חנינא בן דוסא התנא הקדוש 4 : "דאמר רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו - ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני - די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת." וא"כ מובן איך בימי משה ואהרון הם היו היסוד של העולם, כמו כל הצדיקים. אך מדוע עד היום אין העולם מתקיים אלא בזכות משה ואהרון?

ועוד שאלה נשאלת בגמרא לעייל, מה הקשר בין זה שאין העולם יכול להתקיים אלא בשביל משה ואהרון, לכך שאין העולם מתקיים אלא במי שבולם עצמו בשעת מריבה ובמי שמשים עצמו כאינו. הרי זה סותר במידה מסויימת, בזכות מי העולם קיים, בזכות משה ואהרון או בזכות הענווים או בזכות השקטים?

ונראה לבאר על פי הפסוק שכתוב על משה רבינו 5 : "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה:" שידוע שמשה היה האיש הענו ביותר בעולם. ומבאר רש"י על המילה "ענו"- "שפל וסבלן". המעלה של משה היתה הענווה.
אהרון לעומת זאת היה בו גם תכונה מיוחדת. כאשר הודיעו לו ששני בניו נדב ואביהו מתו, מובא תגובתו של אהרון 6 : "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן:" למרות שיכול היה להתרעם ולשאול על מה ולמה הם מתו, הרי הם היו צדיקים. אבל אהרון מקבל את הגזירה מאת ה' באהבה, ובולם פיו בשעת גזירה.

שתי מעלות אלו של ענווה שהיא סבלנות ושפלות, יחד עם בלימת הפה הם המאפיינים את משה ואהרון, שתי מעלות אלו הם המעלות שאנשים שדובקים בהם מקיימים את העולם. משה ואהרון היו השורש של האנשים בעלי הענווה ובעלי הבלימת פה. ולא בכדי אומר לנו רש"י שמשה ואהרון שקולים כאחד. משום שודאי שמעלת הענווה שהיתה למשה היתה גם לאהרון, ומעלת הבלימת פה שהיתה לאהרון היה גם למשה. אך כל אחד היה בו את כוח יותר דומננטי שאפיין אותו. ולכן העולם מתקיים בזכות משה ואהרון, שהם זכו לדרגה הזאת בצורה הטובה ביותר, וכל מי שדבק בדרכם, זוכה שהעולם מתקיים בזכותו.


^ 1 שמות פרק ו, כוה
^ 2 תלמוד בבלי מסכת חולין דף פט עמוד א
^ 3 משלי פרק י, כה
^ 4 תלמוד בבלי מסכת חולין דף פו עמוד א
^ 5 במדבר פרק יב, ג
^ 6 ויקרא פרק י, ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il