ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מעלת וסגולת ליל הסדר

בית מדרש חגים וזמנים פסח ליל הסדר שיעורים נוספים Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

ניסן תש"ע

מעלת וסגולת ליל הסדר


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל

דברים בשם אומרם על קדושת ליל הסדר.

הברכה "ויתן לך האלהים מטל השמים" ניתנה ליעקב בליל הסדר - לדורות

"יום שקרא יצחק אבינו לעשו לברכו - ארבעה עשר בניסן היה, וכך אמר לו: 'בני! בלילה הזה כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה - עשה לי מטעמים ,ואברכך', הלך עשו להביא ונתעכב. בנתיים אמרה רבקה ליעקב: 'בני! הלילה הזה - אוצרות טללים נפתחים בו. העליונים אומרים בו שירה, בלילה הזה עתידים בניך להיגאל ולומר שירה. עשה מטעמים לאביך ויברכך! ' הלך יעקב והביא שני גדיי עזים, אחד כדי שישבע והשני כנגד קורבן פסח ." (תרגום יונתן בן עוזיאל)

הנהגות כלליות ערב התקדש החג
"...והנה בזמן בית המקדש, היה הפסח נשחט אחר התמיד של בין הערבים. וכדי שישלמו פרים שפתינו, ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחר תפילת המנחה... וצריך האדם הירא וחרד על דבר ה' לקרוא אותו בזמנו, שתעלה קריאתו במקום הקרבתו, וידאג דאגה על חורבן הבית , ויתחנן לפני בורא עולם, יהי רצון שיבנה אותו במהרה בימינו, עכ"ל. ואם ירצה להאריך יותר בחוקיו ומשפטיו מה טוב ומה נעים, וכל המרבה הרי זה משובח:
(ספר השל"ה הקדוש - מסכת פסחים)

, "... ויתנהגו הוא ואשתו כמלך וכמלכה, ובני ביתו כבני מלכים, ויכינו כלי כסף וזהב ובגדי משי ורקמה מכל מה שחננם השם יתברך, והכל כדי להראות לכל שמחת לבו בחסדו של מקום. וקדושת הלילה הזו וכל הדינים הנוהגים היא קדושה רבה במאוד, כי אז בחר בנו השם יתברך מכל העמים וקדשנו במצותיו. על כן ראוי לאדם להיותו נזהר שלא ידבר בלילה זו שום שיחה משיחת חולין , ויזהיר בני ביתו על זה, ולא יהיו נפרדים מדביקות השם יתברך רגע כמימרא, רק יתעסקו הכל במצות הלילה הזה ובסיפורי נסי מצרים ולפרסמם לבני ביתו... ואם ירצה להאריך יותר בחוקיו ומשפטיו מה טוב ומה נעים, וכל המרבה הרי זה משובח..."
(ספר השל"ה הקדוש - מסכת פסחים)

"...ויש קבלה בידי, כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד יום טוב של פסח והוא עייף ויגע בהטורח, אזי בעסק זה הוא הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם..."
(ספר "הקב הישר" - פרק צ)

"... והלילה הזה הוא סדר על כל השנה, ובלילה הזה תלוי התנהגותו ודיבוריו ומעשיו של האיש הישראלי לכל השנה. ואם בלילה הזה הוא משכיל בדעתו להתבונן שכדאי לו שיתנהג כראוי כי זה יגרום לו אחר כך שינוי לטובה על כל השנה כולה, נמצא שלילה הזה הוא הגורם ומשליט סדר איך יתראה בס"ד כל השנה לכן שפיר נקרא ליל הסדר . ..."
(קונטרס "קדושת ליל הסדר" - הרב אהרון טויסיג)

"... כל מי שנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה..." (מובא בשם האר"י)

"...אני מבטיח באמונה במי שיעשה מצוה בחשק, ויחשוב בשמחה: 'בזו הרגע אני מקיים מצות בוראי', כמעט לא ירגיש מרורות כלל (כל השנה) ..."
(מכתבי רבי עקיבא איגר מכתב י"ב)

"...וכל ליל פסח מסוגל להשתנות מזלו מרעה ליפה, והיינו שבלילה הזה מסוגל להשתנות לחלוטין ולצאת לחירות מכל מצריו , על דרך אומרם ז"ל, 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים..."
(ספר "נתיבות שלום")
ההשפעות שיורדות בליל הסדר

"... והנה בחג הפסח הקדוש הזה לא יאומן כי יסופר מקהלות רבבות הסודות והיחודים אשר נעשים בעולמות העליונים ע"י ישראל בסדר ליל שמורים ואכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה זאת..."
(ספר תפארת שלמה - רמזי פסח)

"... שבכל הדורות יכול אדם לפי הבנתו והזדמנותו לקדש את עצמו, לקבל אור גדול מן האור של הלילה שנגלה במצרים - והוא אור שאין לו סוף ותכלית... "
(ספר "פנים יפות" - פ' בוא)

" ... וכמו שכתוב בבאר מים חיים, ובשפת אמת, ששבעת ימים אלה הם כנגד כל השבוע, וכל יום משפיע על יום אחד בשבוע, במשך כל השנה, יום ראשון כנגד כל ימי ראשון, וכן על זה הדרך. ..."
(ספר שיחות התחזקות)

" א. ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי.


ב . ניסן הוא בחינת תיקון הברית, ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולהנצל ממקרה לילה, חס ושלום..."
(ספר ליקוטי עצות - ערך מועדי ה' פסח )

" ... הקדושה שמשיג אדם מישראל בשעה גדולה זו של ליל הסדר - הכנה היא לקדושה של כל השנה כולה , אף בשעות קטנות ובימים שאין אדם חש בהם התעלות רמז על כך יש למצוא במה שאמרו חז"ל (יבמות קי"ד א) "אמור ואמרת" - "להזהיר גדולים על הקטנים", כלומר מן הימים ה"גדולים" בהתעלות רוחנית, שואבים כח רוחני לעמוד גם בימים "הקטנים" מיעוטי ההשגים..." (ספר שיחות התחזקות)

"... כמ"ש מהמהר"ל זי"ע שזה ענין לבישת בגדים לבנים, בליל הסדר, להורות שבלילה הזה אבינו שבשמים מקדש אותנו שנזכה לקדושת כהן גדול הנכנס לקודש הקדשים לפני ולפנים ממש, ונכנסו אל בתינו, כל הפמליא של מעלה, מלאכים ושרפים, נשמות צדיקים, והעיקר "אני ה' ולא אחר", עד שאין שום דיבורים בעולם הגשמי שיכולים לתאר ולספר מה שנעשה בתוך כל בית מישראל בלילה הקדוש והנפלא הזה של ליל הסדר, וכל מה שנדבר מזה, הכל רק "סימנים" בעלמא, - שזהו אחד מהעניינים של ה"סימנים" של ליל הסדר, - להורות שהכל רק סימנים בלבד לדברים העצומים שנעשים בעולמות העליונים במשך השעות הקדושות של ליל הסדר...."
(ספר שיחות התחזקות)

"...'במורא גדול זהו גילוי שכינה' ... וכך הוא הבטחה לישראל לעולם, שבכל ליל פסח כבואם לאכול המצה והמרור וכל הסדר, יזכו לעורר כן למעלה להמשיך עליהם בחינת גילוי שכינה וקדושה של מעלה... "
(ספר "תפארת שלמה" - רמזי פסח)

"... גודל קדושת לילה זאת אשר השם יתברך כביכול מתדבק עם כל אחד ואחד מבני ישראל כמו שכתוב "כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים". כי בכל חצות לילה השם יתברך נכנס בגן עדן להשתעשע שם עם הצדיקים כמו שכתוב בזוהר הקדוש בפסוק "והמלך שב מגינת הביתן" אך בלילה זאת אינו נכנס לגן עדן רק בתוך בני ישראל העושים רצונו במצוות הנוהגים בלילה זאת באכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. וזהו שאמר "ובמורא גדול זה גלוי שכינה" ..."

(ספר "תפארת שלמה" - רמזי פסח)

התיקונים והאורות שבתפילות החג
"...ילך לבית בכנסת, ויכוון מאד בערבית, כי רבו מאד רזין עילאין לאורות גדולים בשמים, גדולי גדולים, תלי תלים... גמר ההלל בבית הכנסת סודו רם ונשא... יראה שהלילה הזו מאירה כשמש בתוקף אורות עליונים..."
(ספר "עבודת הקודש" - החיד"א)

"... לאחר מכן יש המתנה של היום טוב עצמו, שמתחיל מהלילה הקדוש של ליל הסדר, שבלילה זה השם יתברך נותן לכל אחד את הכח של "הבן שואל", ואת הכח של כהן גדול, שהיה לו את כח התפילה בדרגה גדולה מאד, וכתוב מצדיקים זי"ע, שבלילה זה אפשר לפעול דברים נפלאים עם כל בקשה, לפני מעריב, ובעת תפילת ערבית, ובהלל של מעריב, בכל "מן המיצר קראתי י-ה", ולאחר מכן בעת ההליכה אל הסדר, ובעת הסדר, בעת הסעודה, ההלל, ולאחר הסדר, בכל בקשה אפשר לפעול דברים נפלאים, שהרי בליל הסדר, פתוחים כל השערים למעלה, וממילא כל קול שבר ישראל זוכה לשלוח למעלה בלילה זה, הרי זה רכוש עצום ונפלא שזוכים לרכוש על כל השנה הבאה.. ."
(ספר שיחות התחזקות)

"...ויאמר תפלת ערבית בזמרה ושבחה בלי פחד ואימה כי ליל שמורים הוא לה' ומובטחים אנו בישועתו שלא תאונה אלינו רעה, ויתפלל אתה בחרתנו בכוונה ושמחה טובה ומשבח לאדון הכל שקרבנו לעבודתו והבדילנו מן התועים ונתן לנו מועדים לשמחה ובפרט המועד הזה ראש לכל המועדות ומטובו חיינו. וכבר אמרתי שעיקר האהבה והיראה הוא בלב ובכוונה ולא באמור הדברים בפיו ובשפתיו וליבו רחוק מהם..."
(ספר סדר היום - סדר חג הפסח)

חג הפסח - כיום הכיפורים
"... בליל זה המאיר כיום ובו מספרים ביציאת מצרים ואוכלים מצה לחם עוני - יכולים לפעול כפרה כמו ביום כפור, יסכרו פיות המשטינים והמקטרגים..."
(ספר "שארית מנחם")

"... והנה הראשי תיבות של מ ועדים ל שמחה ח גים וזמנים הוא 'מוחל' שבעת אמירת קידוש הרי עושים תשובה, וזה הזמן שהשם יתברך מוחל לנו על חטאינו ועוונותינו, וזה גורם עבורנו 'לששון' שאנו ששים ושמחים בזה..."
(קונטרס "קדושת ליל הסדר" - הרב אהרון טויסיג)

"... וכה נאמר בספר "ויגד משה" בשם הגה"ק מבעלזא זי"ע: ב' לילות יש בשנה המשפיעים אורם לכל השנה, ליל יום הכיפורים וליל פסח. בליל יום הכיפורים משפיע השם יתברך בלב כל ישראל אור של יראה וכל ישראל חרדים ופוחדים מאימת יום הדין, ובליל פסח משפיע השם יתברך אור של אהבה בלבות ישראל. ..."
(קונטרס "קדושת ליל הסדר" - הרב אהרון טויסיג)"...ואיתא בכתבי האר"י ז"ל, לקרוא הלל בשני הלילות הראשונים של פסח בבית הכנסת, דווקא תכף אחר תפילת ערבית, והוא תיקון גדול בפני עצמו בעולמות העליונים הקדושים..."
(יסוד ושורש העבודה - שער ט פרק ה)

ההשפעות שבאמירת ההגדה
"... ע"י השירה בהלל וההודאה בשמחה רבה, בשלחן הסדר, נעשים מכל החטאים - זכויות." (בשם ה"אמרי חיים")

"...וזהו פסח נוטריקון פה סח שנמשך על הפה השפעת המוחין...ומטעם זה סיפור יציאת מצרים נוהג לדורות מפני שמתעורר העת שיצא אז הדיבור מהגלות לדבר דיבורים באמת. ולזה בכל שנה ושנה בעת הזאת הסיפור הזה מועיל לטהר דיבורו ולהוציאו מתחת הסטרא אחרא ולהביאו אל הקדושה כמו שהיה אז בצאתם ממצרים שנגאל הדיבור..."
(ספר "מאור ושמש" - רמזי פסח)

"...ודע לך כי מצות עשה מן התורה להיות לכל אחד מישראל לזכרון תמיד כל ימי חייו הנסים שעשה הקב"ה לאבותינו ולנו, ובהגיע יום זה מחויב לספר חסדי ה' לבניו כמו שאומר הכתוב: 'והגדת לבנך ביום ההוא וגו', ועל זה בא עלינו המצוה של סיפור יציאת מצרים בכל שנה ושנה ובכל דור ודור בליל פסח כי בזכות זה הקב"ה יפרוש כנפיו תמיד עלינו להציל אותנו בכל המקומות ובכל הדרכים ויעשה לנו נסים ונפלאות..."
(ספר "הקב הישר" - פרק צ)

"...ובזה לילה, מתגלה אור השכל והאמת והאמונה, וחופף בלילה הזה על כל זרע ישראל, ואז כשתשיב לבנך תשובה זו, ותגיד לפניו כל הסיפור הלז, אז בוודאי יכנסו דברי האב באזני הבן, ויאמין באמת ביציאת מצרים..."
(ספר אוהב ישראל )

"...ההגדה של פסח הוא תיקון הברית, על כן אומרים ההגדה בקול רם , כי הקול מעורר הדעת, ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם הברית שהוא פגם הדעת. גם היין של ארבע כוסות הוא תיקון הדעת שהיא בחינת תקון הברית ..."
(ספר ליקוטי עצות - ערך פסח)


ההשפעות שבאכילת המצה
"...על ידי קדושת אכילת מצה, זוכין לתקן את מה שפגמו בכל ימות השנה ע"י אכילת איסור..."
(בשם בעל עקידת יצחק)

"...הקב"ה צווה לנו באזהרת אכילת מצה, והמצוה ההיא מכרעת הסטרא אחרא והמקטריגים שלא יכלו לקטרג עלינו דמיון (בדומה) למזוזה שבבית ושם שד"י כתוב עליו מבחוץ..."
(ספר "הקב הישר" - פרק פט)

"...המצה נקראת 'נהמא דמהימנותא' (לחם אמונה) וכן 'נהמא דאסוותא' (לחם רפואה) - לחם אמונה שהוא גם לחם של רפואה לכל המחלות הרוחניות והפנימיות שבתוכנו, שהרי 'אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסה בו רוח שטות', ובמצה טמונה סגולה מיוחדת ליטע באדם את השכל הישר ולהביא להתבהרות המציאות האמיתית בשכלו."
(הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל - פסח)

"...ולכן 'וישבות המן באכלם מעבור הארץ', שכיון שזכו לאכילת המצה שקדושתה היא למעלה מקדושת המן... שהעוגות שהוציאו ממצרים, שרומז להשארת הקדושה מאכילת המצה, טעמו בהם טעם מן, והיה להם מיכלא דאסוותא (אוכל רפואה), שלא יזיק להם אכילת החמץ כל השנה ... שאחר אכילת המצה, יכול לאכול כל השנה חמץ מתבואת הארץ שלא יזיק להם מחמת השארת הקדושה שנשאר על ידי אכילת המצה..."
(ספר "מאור ושמש" - הפטרה א' של פסח)

שפע של פרנסה שיורד בפסח
"...כזית מרור שאוכלין בפסח, מסוגל לפרנסה..." (ספר המידות - ערך ממון)

"פסח הוא דרועא ימינא (זרוע ימין), דהיינו שבפסח נתגלו חסדים בעולם, ופסח הוא חיות של כל השנה, דהיינו, באותן חסדים שממשיכים בפסח באמצעות הסדר ושאר דברים שעושין בפסח. ולכן שנו חכמים במשנתם 'בפסח על התבואה', דהיינו מזונות, וכל העולם ניזון בחסדו הגדול, וזהו בפסח נולד יצחק דהנה האמת שבפסח נמשכו חסדים על כל השנה..." (ספר "מאור עינים" - פרשת צו)

"... הנה אמנם כל שפע ופרנסות של בנ"י שיורדים לעוה"ז הוא בא ע"י המצה, כמבואר בספרים. ולכך המצה הוא שגרם לירידת המן . וזה שכתוב (ראש השנה טז, א)'בפסח על התבואה' , ממצות מצה של פסח בא רב תבואה לעולם ... וזה שכתוב (פסחים ע, א)'פסח נאכל על השובע' , ע"י מצות פסח נמשך שובע בעולם. נמצא כי אכילת המצה הוא בבחינת גבוה מן המן , בהיותו לחם שמים וניתן למצוה להשפיע על ידו רב טוב לבית ישראל... ומכל מקום, ע"י אכילת המצה בקדושה וטהרה נמשך לישראל ממנה שפע התורה והמצות יותר ויותר... וזהו 'מצה זו שאנו אוכלים '. וזהו בערב בהגלות תאכלו מצות ממנה תאכלו כל השנה כנ"ל:
(ספר תפארת שלמה - רמזי פסח)

"...כי מרור שאוכלין עם המצה מרמז שמרירת השיעבוד שהוא בחינת עניות וחסרון הפרנסה נתהפך עתה לעשירות גדול..."
(ספר ליקוטי הלכות - הלכות שליחות והרשאה הלכה ד )

"...המילה "פסח" מרמזת על שלוש שמות של פרנסה הרמוזות בפסוק "פותח את ידיך" והם: א. השם פא"י הרמוז בראשי התיבות של הפסוק. ב. השם חת"ך הרמוז בסופי התיבות של הפסוק. ג . שם סא"ל שהוא חילוף אותיות א"ת ב"ש של שם חת"ך, והוא בגימטריה שם פא"י, גימטריה יחוד שם הויה ואדנות, לרמז שבפסח יורד שפע של פרנסה..."
(בשם הרמ"ע מפאנו)
"...על ידי קיום מצוות ליל הסדר בשמחה עצומה ואדירה, אפשר לזכות להתנוצצות והארה משער החמישים, זוהר משיח וסוד אורייתא דעתיקא סתימאה (זהר ח"ב דף סג:), שהיא הביטול המוחלט ןהדביקות הנוראה, עד השגה שהיא למעלה מנבואה." (תפילה לעני על פסח)
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב