ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מכות - דף כ' ;">

בית מדרש גמרא מכות Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (14 ד') הורד mp3
שלח לחבר

י"ב תמוז תש"ע

מכות - דף כ'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל

(יט: שורה 3 בשורות הרחבות - כא. במשנה, עם דילוג על איסור שריטה)
א. מע"ש וירושלים
יש שני נושאים -
1. מדרבנן - איסור פדיון מע"ש לאחר שכבר נכנס לירושלים (גם אם יוציא אותו).
2. מהתורה - איסור אכילה מחוץ לירושלים - ומחדש בזה רי"ח - שגם זה רק אם כבר נכנס לירושלים פעם. [מקור: האיסור "לא תוכל לאכול בשעריך" תלוי בעשה "כי אם לפני ה' אלוקיך תאכלנו".
קושיא על רי"ח - ר' יוסי מחדש שאם יש בפרי מע"ש בירושלים לא עובר על איסור באכילתו. משמע שבא לחדש - שמחוץ לירושלים עובר - ואפילו שעוד לא היו בירושלים!
תירוץ - מדובר שהיו כבר בירושלים ולכן יעבור, ומה החידוש: 1. שרק הוא נכנס והפירות היו על מקל - נחשב שנכנסו. 2. נכנסו כשהיו טבל - ונחשב כאילו שהמע"ש נכנס (נתנות שלא הורמו כמי שהורמו, אך רק כאן שזה דאורייתא, אך לעניין איסור הפדיון שזה דרבנן - לא אומרים את זה.

ב. איסור קרחה
1. מחיבור של שני הפסוקים יוצא שזה לכל ישראל (ולא רק לכהנים), ודווקא על צער של מת, ובכל הראש (ולא רק בין עיניכם), וחייב על כל קרחה וקרחה (כשהתרו פעם אחת, וקרח כמה פעמים בבת אחת על ידי סם).
2. שיעור קרחה - 4 שיטות: שהעור ייראה, גריס, עדשה, 2 שערות.

ג. הקפת פיאת הראש והשחתת וגילוח הזקן
A. גם המקיף וגם הניקף. איך הניקף לוקה? 1. רב חסדא - כר"י שלוקים גם על לאו שאין בו מעשה. רבא ורב אשי - יש מעשה: 2. רבא - מקיף לעצמו. 3. רב אשי - מסייע.
B. פירוט שני אזורים הקפת הראש וחמשת אזורי הזקן.
C. אם השחית את כל הזקן או כל הראש - לרבנן כל אזור זה לאו נפרד, לר"א - הכל לאו אחד.
D. אופן האיסור בזקן - רבנן - צריך השחתה + גילוח (לאפוקי מספרים שאינם השחתה ומלקט שאינו גילוח) - תער. ר"א - גם במלקט לוקים - כי גם זה השחתה.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il