ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עבודה זרה - דף כ' ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (17 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ד אלול תש"ע

עבודה זרה - דף כ'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים

(יט: במשנה - כ: במשנה)

א. אסור למכור לגוים צמחים מחוברים לקרקע – מדין "לא תחנם".ב. לא תחנם – 1. חנייה בקרקע. 2. חן (לא תחונם). 3. מתנת חינם (לא תחינם).ג. איסור מתנת חינם

ר"י – אוסר (לגר תתננה, או מכור לנכרי)

ור"מ – מתיר (לשניהם מותר גם לתת, אך עדיף לתת לגר)ד. נתינת חן

A. רב – אסור לשבח יופיה של גויה.

וקשה – רשב"ג ור"ע כן שיבחו? תשובה – שיבחו את ה'.

B. איך ר"ע ורשב"ג הסתכלו על אותן נשים? זה היה בטעות.

C. איסור הסתכלות על בגדי נשים

חומרא – שמואל - גם כשאינן עליה.

קולות – רב פפא – שמכיר אותה, רב חסדא – דווקא שלבשה אותו (הראיה שמביאים לאשפורי בגדי נשים. דחיה – טרוד במלאכתו (כמו שמותר להרביע בהמות בידיים)).

D. אפילו מלא עיניים כמלאך המוות. למלאך המוות חרב עם טיפת מרה שאיתה הורג (ואבוה דשמואל – (הטיפה) חותכת את הסימנים כשחיטה).

E. ונשמרת מכל דבר רע – שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, שזאת מידת הזריזות בסולם המידות של רב פנחס בן יאיר.

[מה המידה הכי גבוהה – ר"פ ב"י – החסידות, ריב"ל – הענווה].ה. איסור מכירת צמח מחובר לקרקע – מדין לא תחנם (חנייה בקרקע).

A. [צמח מחובר - מאירי – דרבנן, רש"י ורמב"ם – דאורייתא].

B. צמח על מנת לקצוץ – ר" – מותר, ר"מ – אוסר (ונחלקו בקמה, אילן ושחת, ויש צריכותא).

C. מכירת בהמה על מנת לקצוץ – הו"א – גם לר"י אסור כי לא סומכים עליו שישחוט אותה, אך מסקנא – לר"מ אסור לר"י מותר.

(בדף טו. רב הונא הקל שניתן להניח שקונה את הבהמה לשחיטה, ותוס' מסביר ששם מדובר בפרה ואצלנו בעגלים וסייחים).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il