בית המדרש

  • קניה ומכירה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

השקעה באתר היכרויות בחו"ל

undefined

הרב ניר אביב

אדר תשע"א
2 דק' קריאה
האם מותר לי להשקיע באתר היכרויות בחו"ל, כאשר מרבית הנרשמים הם גויים, אבל הבעיה היא שיתקשרו שם גם גברים עם גברים באתר. (אם לא תהיה האפשרות הזו - האתר יתוייג בתור "לא-דמוקרטי")

תשובה:
1. לבני נח ניתנו ז' מצוות ואחת מהן היא איסור גילוי עריות, ובכלל זה נאסר להם משכב זכר, והדבר נלמד מן הפסוק "ודבק באשתו", באשתו ולא בזכר (סנהדרין נ"ח ע"א).
2. אסור ליהודי להכשיל או לסייע לגוי לעבור על אחת מז' מצוות בני נח, ואיסור זה נכלל במצות "לפני עיור לא תתן מכשול". השולחן ערוך (יו"ד קנ"א, א') מטעם זה פסק שאסור למכור להם דבר שיעבדו עמו לע"ז, והרמ"א הגיה "יש אומרים הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות במקום אחר, מותר למכור להם כל דבר. ויש מחמירין. ונהגו להקל כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו". מן הפת"ש (ס"ק ב') והגר"א (ס"ק ח') ועוד פוסקים נראה שיש לפסוק למעשה כיש מחמירין שישנו איסור מסייע אף לגוי.
לכן המסקנה היא שודאי ישנו איסור להשקיע באתר הכרויות מעין זה. אגב, ישנן בעיות לא פשוטות חוץ ממשכב זכר, למשל איסור אשת איש או איסורי ביאה אחרים שאתר הכרויות שאינו מיועד לשומרי תורה ומצוות מכשיל בהם. והפוסקים (שו"ת חיים ביד סימן י"ט) כתבו שאפילו להעמיד נשים גויות לזנות עבור אנשים גויים יש איסור למרות שאינם מצווים על הפנויה, וכל שכן שיש איסור במה שמפורש בתורה כעריות. (ועיין שו"ת משנה הלכות חלק ג' סימן קכ"ח בענין זה). לכן כדאי להשקיע באתרים שבהם "אין חשש" כגון אתרי מכירות וכדומה. וה' יברך אותך ויצליחך בהשקעה נכונה כשרה וראויה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il