בית המדרש

  • אישות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

שירת נשים

undefined

הרב ניר אביב

תמוז תשע"א
האם מותר לשמוע קול שירת נשים?

תשובה:
א. לשמוע זמר אישה הוא דבר פשוט לאיסור מהפסוק "לא תקרבו לגלות ערוה", וכמאמר הגמרא (מסכת ברכות דף כ"ד ע"א) אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר "כי קולך ערב ומראך נאוה".
לכן, אסור לשמוע שירת אישה שהיא ערוה עליו דהיינו נשואה או פנויה נידה (ובימינו כל הפנויות בחזקת נידה) וכן גויה אפילו אינה נידה, חוץ מאשתו בזמן טהרתה.
ב. כאשר יושבים בשולחן השבת ושרים זמירות שבת מותר לו לשמוע רק שירת אחותו, בתו ואשתו כנ"ל. אולם הרוצה לסמוך להקל בשעה ששרים זמירות שבת קדש בשירת נשים שאינן אחותו, בתו או אשתו, כאשר אנשים שרים עימם יחד, יש לו על מי לסמוך (שו"ת שרידי אש).
כתב הרמב"ם בסוף הלכות איסורי ביאה (כ"ב, י"ח-כ"א), ש"גזל ועריות מחמת שנפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם, לכן ראוי לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל את עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה כדי להינצל מהם. ויפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה".
מקורות לעיון:
רמב"ם פרק כ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א', ב', ג'. משנה ברורה סימן ע"ה, ס"ק י"ז, שו"ת שרידי אש א', ע"ז. שו"ת פרי השדה ג', ל"ב, אגרות משה א', ט"ו. שו"ת ציץ אליעזר ה', ב'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il