בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • טיולים וטרמפים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

עוד על הטיול בחוץ לארץ

מקורות מהתלמוד האוסרים לצאת לחו"ל; פסיקת הרמב"ם; מסקנת ההלכה; אפילו ללא פסיקה זו אי אפשר היה לצאת לחו"ל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ג
2 דק' קריאה
בשנים האחרונות יוצאים בכל שנה מאות אלפי ישראלים לטייל בחוץ-לארץ. גם בין שומרי המצוות ישנם לא מעטים היוצאים לטייל בחו"ל.
מסופר בתלמוד שרב אסי שאל את רבי יוחנן: מהו לצאת מהארץ לחוצה לארץ? אמר לו: אסור. שאל רב אסי: ולצאת לקראת האמא, האם מותר? אמר לו רבי יוחנן: איני יודע, כלומר, אפילו לצאת על מנת לקבל את פני אמו ולחזור, גם זאת לא התיר רבי יוחנן במפורש.
ואמר רב ספרא, שכשהיו נפרדים חכמים זה מזה, היו נפרדים בעכו, מפני שאסור לצאת מן הארץ לחו"ל. בני חוץ לארץ שבאו ללמוד בארץ ישראל, ואחר כך היו שבים לבתיהם בחוצה לארץ, כשהיו בני ארץ ישראל מלווים אותם, לא ליוום אלא רק עד גבול ארץ ישראל ולא יותר.
אף על פי שהמלווים ליוו על מנת לחזור, בכל זאת לא יצאו מגבולות ארץ-ישראל.

הרמב"ם בהלכות מלכים כותב שאסור לצאת מארץ ישראל לעולם, אלא ללמוד תורה, או לישא אשה, או להציל מן הגויים ויחזור לארץ ישראל. וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור. ומוסיף הרמב"ם ואומר: ואם אינו מוצא במה להשתכר ואבדה פרוטה מן הכיס, יוצא הוא לכל מקום שימצא בו פרנסה, ואע"פ שמותר לצאת, אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו, ומפני צרה יצאו ונתחייבו כליה למקום.
העולה מדבריו, שאסור לצאת לחו"ל אפילו על מנת לחזור, אלא למטרות גדולות והכרחיות, כמו ללמוד תורה, או לשאת אשה, ולחזור בחזרה, אבל לטייל בחו"ל אסור.

ישיבת ארץ ישראל חשובה כל כך, עד שאם לא מצא אשה בארץ ישראל ומצא אשה בחוץ לארץ אבל זו איננה רוצה לעלות עימו לארץ-ישראל, לא ישא אשה זו, ויגור בארץ-ישראל.
עוד מסופר בתלמוד על אדם אחד שיצא לחו"ל ונשא שם אשה ומת, והותירה זקוקה ליבום, כי לא נולדו להם ילדים. אחיו שהיה בארץ ישראל בא לפני רבי חנינא ושאל, האם מותר לו לצאת לחו"ל ולייבם את אשת אחיו. אמר רבי חנינא: אחיך נשא כותית, ברוך המקום שהרגו. ואתה תרד אחריו? כלומר, חכמים ראו את היציאה לחוצה לארץ כדבר שלילי ביותר.

ובאמת מסקנת ההלכה היא כך: הרמב"ם והשו"ע וחבל ראשונים סוברים שאסור לצאת מארץ-ישראל לחוצה לארץ לטיול אף על מנת לחזור. אמנם ישנה גם דעה שמותר לצאת על מנת לחזור, זו דעת המוהרי"ט, ואף הוא אומר שאין זו מידת חסידות, אבל ההלכה נפסקת תמיד כהרמב"ם והשו"ע.
אמנם, גם אילו לא היתה קובעת ההלכה שאסור לצאת מארץ ישראל לצורך טיול, גם בלי האיסור, איך יפסיד אדם את מעלותיה של הארץ? הרי אמרו חכמים: כל הדר בארץ ישראל הרי הוא כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחו"ל כמי שאין לו אלוה.
ואמרו עוד: כל המהלך ד' אמות בא"י, הרי הוא בן העוה"ב, ועוד ועוד.
מי שמודע למעלותיה של ארץ ישראל, איך יצא לחו"ל ואפילו לזמן מועט, הרי יפסיד את המעלות של א"י?
איך יסכים האדם להיות מרוחק מהשכינה.

על כן יש לקרוא לכל המטיילים לטייל בא"י דוקא.
וכל המהלך ד' אמות בא"י הרי הוא בן העולם הבא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il