בית המדרש

  • מדורים
  • כסליו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

שירה מרים בת הילה

גליון מס' 31

החששות של הרבי מהדפסת הספר וההכרעה

מתוך התוועדות הרבי זי"ע - י"ט כסלו תשל"ז.

undefined

רבנים שונים

כסלו תשע"ב
3 דק' קריאה
בין ה"המשכים" המפורסמים ישנו ההמשך המיוחד דכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע שהתחלתו בחג השבועות שנת תער"ב, כפי שנקרא בפי חסידים בשם "המשך תער"ב", המשך הכי ארוך של מאמרי חסידות, חלקו - נתחלק לפרקים ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, ובתוספת קיצורים, וכולל גם "חלק שלא נאמר".
חיבה יתירה נודעת להמשך זה בעיני כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע - "אין דעם המשך האט ער זיך געקאכט" [=הוא עסק בלהט בהמשך זה].
בהמשך זה ישנם "גדולות ונפלאות" לגבי שאר ההמשכים, אפילו בערך ה"נפלאות" שבהמשך תרס"ו.
המשך זה - שלא כמו כו"כ ענינים שלא נשתמרו בשלימותם - נשתמר וישנו בשלימותו (מתחילתו ועד סופו, עם חלוקת הפרקים והקיצורים, וגם החלק שלא נאמר) - בצילום שנמצא ברשותי מכו"כ שנים.
כשכ"ק מורי וחמי אדמו"ר נסע מביתו, חיפש מישהו שיוכל לסמוך עליו ולהשאיר בידו את הכתבים על מנת להחזירם בשלימות, וכנראה, שלא היתה לו ברירה אלא למוסרם בידי. כשראיתי שבין הכתבים שנמסרו בידי ישנו גם "המשך תער"ב", חטפתי מיד ועשיתי "צילום" מכל ההמשך, וצילום זה נמצא ברשותי עד היום הזה.
כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הפקיד את הכתבים בידי, ידע מן הסתם שאעתיקם, ובמילא, הרי זה באופן ש"אדעתא דהכי הפקידו", שאז "מותר . . להעתיק ממנו". וכך הוי מעשה: עשיתי צילום כאמור ונמצא ברשותי עד היום הזה.
ענין זה אינו נותן לי מנוח זה כמה וכמה שנים:
היתכן שכל המאמרים וההמשכים מתפרסמים בדפוס, מלבד המשך זה - תער"ב - שעדיין לא נתפרסם בדפוס?! וכיון שנמצא ברשותי צילום של ההמשך, ויכולני למסרו לדפוס נושא אני באחריות על היפך הפצת המעינות חוצה! ולאידך, מצד כמה טעמים (שבודאי יש להם מקום בשכל דקדושה) יראתי למסור המשך זה לדפוס, ונתברר שיש מקום לחשש וכו'. ובכל אופן, מכיון שבמשך כל השנים עד עתה נתעכבה הדפסת המשך זה, הרי זו הוכחה שעד אז לא הגיע הזמן לכך.
אמנם, סוף סוף הגיע הזמן לעשות ענין מיוחד בנוגע לתורת החסידות ע"י הדפסת המשך זה, ולכן עלה ברעיוני ("איך בין געפאלן אויף א המצאה") להטיל ענין זה בין החסידים - שישתתפו עמדי בנשיאת האחריות על הדפסת והפצת המשך תער"ב בשלימותו, באופן שתהא יד הכל שוה.
וזאת למודעי: אין מבקשים מאף אחד לכסות את כל ההוצאות של הדפוס, או לטרוח בעניני הדפוס, ואפילו לא התחייבות ללמוד את ההמשך כולו, מראשיתו ועד סופו, כי אם השתתפות בנשיאת האחריות על ההדפסה וההפצה, שלמרות כל הסברות והחשבונות כו', הוחלט, על דעת הרבים, שעכשיו הגיע הזמן להדפסת והפצת המשך תער"ב.
וכדי לקבוע בוודאות שענין זה נעשה על דעת הרבים ובאחריותם, צריך הדבר להתבטא לא רק בדיבור אלא גם במעשה בפועל, ע"י השתתפות גשמית בממון כפשוטו, על דרך מה שכתוב בתניא (פל"ז) ש"הואיל ובמעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית הרי נותן חיי נפשו".
ולכן, הצעתי ובקשתי, שכל מי שמוכן ורוצה להשתתף באחריות על הדפסת המשך תער"ב, יתן בהקדם דולר אחד (לא פחות ולא יותר) לקופה מיוחדת ב"מזכירות" (ובשאר המדינות - יתנו בשטרות דמדינותיהם בסכום השוה לדולר אחד, למשרד ד"מרכז לעניני חינוך" או "מחנה ישראל" שבמדינה ההיא). וכל הרוצים - יכולים לתת גם עבור נשותיהם ובני ביתם, כולל גם תינוק בן יומו - דולר אחד עבור כל אחד ואחת, ולפי מספר השקלים יוודע מספר המשתתפים.
בענין זה אינו נוגע פירוט שמותיהם של המשתתפים אלא מספרם: כך וכך שקלים עבור כך וכך נפשות מישראל. ובודאי יהי' מספר מרובה (לא רק באיכות, אלא גם בכמות) של משתתפים, מאנ"ש, חסידים וכלל ישראל, "הקטנים עם הגדולים", שיסכימו ויקבלו על עצמם להשתתף בדבר.

השנה - שנת תשע"ב, מולאים מאה שנה להמשך תרע"ב. בחודשים האחרונים יצא לאור ספר חדש "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" ובו - פירוש, ביאור ומראי מקומות למאמרי החסידות שבהמשך תער"ב מאת הרב יצחק ערד.

לספר מספר מעלות, ההופכות את הלימוד ב'המשך' נגיש ללומד והמעיין:
א. בתוך טקסט המאמר משולב ביאור בשפה קלה, בצורת לימוד בחברותא, המסייע להבין את מהלך העניינים ולפרש את המושגים הקשים.
ב. כל הראשי תיבות נפתחו במילואם, והמילים (הבודדות) בשפת האידיש תורגמו.
ג. הושם דגש על מהלך העניינים הרחב שבמאמרים, כך שבמהלך הלימוד יכול הקורא לשמור על רצף הנושאים, ולראות את מהלך העניינים הכללי שבמאמרים, וכיצד ההמשך מחולק לנושאים ותת נושאים.
ד. בשולי הגיליון הובאו מרבית מראי המקומות, ואף ציטוטים ממאמרים וספרים נוספים שהרבי מציין אליהם בתוך המאמר.
ה. בתחילת כל פרק הובאה כותרת המסכמת ומתמצתת את הנושא המדובר בפרק, וכמו כן בתוך הפרק עצמו ישנה חלוקה לכותרות משנה.
ו. בסוף כל מאמר ישנו סיכום של המאמר, העוזר לשמר את הרצף בין המאמרים, ולחלקם לתת נושאים.
ז. מפעם לפעם הובאו טבלאות העוזרות לסכם ולסדר את הפרטים המבוארים במאמר.

לסיכום, הספר מהווה כלי עזר מצוין ללימוד ההמשך, ומסייע ללומד 'להחזיק ראש' בהבנת העניינים המופלאים המבוארים בהמשך המיוחד.
הספר הראשון (על 12 המאמרים הראשונים) יצא לאור לפני מספר חודשים, והתקבל באהבה וחיבה אצל לומדי החסידות.
בימים אלו נמצא בדפוס הכרך השני בסידרה על עוד 11 מאמרים, המהווים יחד עם הכרך הראשון חטיבה שלמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il