בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וירא
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

undefined
3 דק' קריאה
"וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו".
לביתו של אברהם אבינו באו שלשה מלאכים אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם. ואילו לביתו של לוט הגיעו שנים בלבד, כנאמר:
"ויבאו שני המלאכים סדמה וגו'. אחד להשחית את סדום ואחד להציל את לוט ואותו שבא לבשר את שרה כיון שעשה שליחותו נסתלק לו" (רש"י, יח, לג).

ויש לשאול מדוע אותו מלאך שבא להשחית את סדום הגיע גם לביתו של אברהם אבינו, בשעה שלכאורה אינו תפקיד בשליחותו זו?
והתימה מתגדל כאשר מתבוננים במדרש רבה (פרשה נ, ג) שזה לשונו:
"הכא את אמר מלאכים ולהלן (אצל אברהם אבינו), קורא אותם אנשים. וכו'. אמר ר' חנינא, עד שלא עשו שליחותן קראן אנשים. משעשו שליחותן קראן מלאכים. אמר ר' תנחומא, לאחד שנטל הגמוניא מן המלך. עד שלא הגיע לבית אוריין שלו היה מהלך כפגן (עד שלא הגיע למקום שממנו הוא מבצע את שלטונו, כלומר, לפני שנכנס לתפקידו, מהלך כהדיוט). כיון שהגיע לבית אוריין שלו היה מהלך כקאמלין. (כיון שנכנס לתפקידו מהלך כאדם חשוב) כך, עד שלא עשו שליחותן קראן אנשים, כיון שעשו שליחותן קראן מלאכים".


מתבאר מדברי המדרש שלאחר הביקור בביתו של אברהם אבינו עשו האנשים שליחותם ולפיכך זכו לתואר מלאכים. ואינו מובן, כי זה שבישר את שרה הלך לו. וזה שבא להפוך את סדום עדיין לא עשה שליחותו, וזה שריפא את אברהם הוטלה עליו משימה נוספת להציל את לוט, ומדוע נקרא שעשו שליחותן?
אלא מוכח מכאן שעיקר השליחות היתה בשורת לידת יצחק וכתוצאה מכך גם סדום נהפכה. שהנה כתב הרמב"ן (יט, ה):
"כי יש באומות רעים וחטאים מאד ולא עשה להם ככה. אבל למעלת הארץ הזאת היה הכל כי שם היכל ה'. וכאשר תקיא את הגוי כלו מפני תועבותם, הקדימה וקאה את העם הזה שהיו רעים מכלם לשמים ולבריות, והושחתו בלא רפואה לעולם, מפני שבעבור טובה נתגאו, וראה הקדוש ברוך הוא שיהיה לאות לבני מרי לישראל העתידים ליורשה, כאשר התרה בהן גפרית ומלח שרפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו". ע"כ.


כלומר, רשעת סדום מצד עצמה לא חייבה שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותה, אלא לידתו של יצחק המהווה שלב ראשון בקיום הבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו (יח, יח) ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, וגו', כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו. גורמת שסדום צריכה לעבור מהעולם. לפיכך היה צריך המלאך ההופך את סדום לעבור דרך ביתו של אברהם.
אך יש בדבר פן נוסף, שכן הפיכת סדום הולידה בעקיפין את מואב שברבות הימים בת בתו רות המואביה, הפכה לאמה של מלכות בית דוד מולידת מלך המשיח. נמצא שזכותו של אברהם אבינו שעתידה לצאת ממנו כל הגדולה הזאת, הביאה גם את הצלתו של לוט מהפיכת סדום כי צאצאתו עתידה להיות שותפה לנפלאות המצפות לישראל ולעולם כולו בעטיים. זה שאמר הכתוב (יט, כט), ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט. זכירת אברהם היא זו שהביא להוצאת לוט מההפכה. אלא, שהפסוק מדייק לומר וישלח את לוט מתוך ההפכה ולכאורה היה מדוייק יותר לומר, ויוציא את לוט מתוך ההפכה, כי המושג וישלח הינו שליחות לצורך תפקיד המוטל על הנשלח. ולאמור, אכן כך הוא הדבר, לוט נשלח לעשות שליחות, והיא להוליד את רות המואביה, שתהיה אמה של מלכות מלך המשיח. נמצא שלמעשה עיקר השליחות היא ביתו של אברהם ומתוך קיום שליחות זו נעשות שליחויות נוספות הבאות להשלים את השליחות הראשונה בעתיד. לפיכך לאחר שמילאו שליחותן הראשונה נחשב הדבר כמי שעשו תפקידם והם ראויים לתואר מלאכים.

_________________________________

ניתן לרכוש כל ארבעת הספרים שיצאו לאור בזמן האחרון, בחנויות הספרים. או בטלפונים: 9972675 02. 050-7126758.

או באימייל [email protected]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il