בית המדרש

  • מדורים
  • סיוון
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
ב"ה, ימי הגבלה,
ה'תש"כ – שנת המאתיים להסתלקות-הילולא של הבעל-שם-טוב ז"ל.

לבית יעקב (אלו הנשים)
ולבני ישראל (אלה האנשים)
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימי ההגבלה – ימי ההכנה למתן תורה – דורשים ותובעים במיוחד התבוננות עמוקה ופנימית במהותה של התורה.

התורה הקדושה איננה אוסף של חוקים להזדמנויות מסויימות, אלא היא מקיפה את האדם כולו , מהרגע הראשון של חייו ועד הרגע האחרון, ואת כל הפרטים בחייו היום-יומיים.

זה המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.

יתרה מזו, כפי שמסבירים חז"ל, התורה מקיפה את כל הבריאה כולה לפרטיה. חז"ל ממשילים זאת לאדריכל, אשר קודם בניית בניין מתכנן תכנית הכוללת את כל פרטי הבניין. כך הבורא שרטט תחילה בתורה את כל פרטי הבריאה, עד הדרגה האחרונה של הדומם ושל הדברים הגשמיים.

נקודה זו מובילה לאחד היסודות העיקריים של תורת החסידות הכללית של הבעל-שם-טוב, כפי שהוא מפרש את הפסוק: "לעולם הוי' דברך ניצב בשמים" (המאמר האלוקי "יהי רקיע" ניצב בתמידות, בלי הפסק, בשמים), כפי שמבאר באריכות כ"ק אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד, במיוחד בשער היחוד והאמונה –

אשר הכול – בשמים ממעל ועד הארץ מתחת, בכל הפרטים שלהם – מתקיים אך ורק בכוחו של הדיבור האלוקי שברא ובורא אותם ומחיה אותם בלי הפסק ולו להרף-עין.

מזה נובעת עוד נקודה יסודית –

כי ההשגחה הפרטית – הידיעה האלוקית הישירה, וההשגחה המקיפה את כל הפרטים, חלה על כל היצירה, החל באדם, בחיר הבריאה, ועד החלק הזעיר ביותר של הדומם.

מזה באים למסקנה שהיא בעצם דין מפורש בשולחן ערוך, ונקודת יסוד בתורת החסידות, המודגשת במיוחד על-ידי הבעל-שם-טוב:

עבודת השם יתברך צריכה להיות בכל דרכיך – בכל העניינים ולפרטיהם, החל בלימוד התורה וקיום תרי"ג המצוות, ועד המעשים הפשוטים ביותר ומאורעות חיי היום-יום.

ומכל דבר ועניין צריך להפיק לימוד והוראה באהבת השם ויראת השם , שהן המקורות שמהם יהודי שואב את הרוח האמיתית לקיום התורה והמצות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כשהן חדורות חיוּת פנימית ואמיתית, וקיומן בהידור.

ההתבוננות בכל הנזכר לעיל, התעמקות בהתלהבות, בחיוּת ובאורה,

ובימי סגולה אלה, ערב יום מתן תורה, שהוא גם יום ההסתלקות-הילולא של הבעל-שם-טוב,

להביא את כל זה בכל פרטי החיים היום-יומיים, הן החיים הפרטיים הן בכל הסביבה ובכל המתהווה בעולם, כפי הפתגם:

יפוצו מעינותיך חוצה , שמעיינות החסידות, שהם פנימיות התורה, יפוצו ויגיעו חוצה – עד הנקודה הכי רחוקה של כל הבריאה כולה,

– זה ימהר את הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, כאשר הבריאה כולה תראה ותרגיש ש"אנכי ה' אלקיך".
בברכה לקבלת התורה
בשמחה ובפנימיות
וחג שמח

מנחם שניאורסאהן


לבית יעקב כו': מכילתא (שמות יט, ג).
האדם כולו: אבות פ"ו מ"ז. וראה מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר עה"פ ודברת בם (היום יום יג מנ"א).
שמסבירים חז"ל: בראשית רבה בתחלתו. זח"א ה, א. ובכ"מ.
בשער היחוד והאמונה: בתחלתו. וראה מדרש תהלים קיט, לו. לקו"ת ר"פ אחרי.
ההשגחה הפרטית: ראה חולין סג, א ופי' רבנו הזקן (ברשימות הצ"צ לתהלים לו, ז). היום יום כח חשון.
בשולחן ערוך: אורח חיים סרל"א. וראה ח' פרקים להרמב"ם פ"ה.
והוראה: פתגם הבעש"ט (היום יום ט' אייר).
המקורות שמהם: תניא פ"ד.
חיות . . בהידור: קונטרס העבודה פ"ב.
הבריאה כולה: כתפלת ר"ה: וידע כל פעול כו'. וראה מדרש תהלים עג. שער היחוד והאמונה רפ"ג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il