בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • ברכות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

ברכות - דף ה

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

יח' אב התשע"ב
2 דק' קריאה 20 דק' האזנה

(ד: 2 שורות מלמטה –  ו. שורה 4)

חלק א - קריאת שמע על המיטה

A. ריב"ל – למרות שקרא ק"ש, צריך שוב על מיטתו (רגזו ואל תחטאו...).

אגב הפסוק הנ"ל:

ר' לוי ב"ח-ר"ל – לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ואם צריך – תורה, ק"ש, יום המיתה.

ועוד דרשה שלו – על 10 הדברות, תורה, משנה, נביאים וכתובים וגמרא – שכולם מסיני.

B. ת"ח: ר"נ – אינו צריך (כי לומד על מיטתו), אביי – לפחות פסוק רחמים אחד.

C. ר' יצחק – שתי דרשות על ק"ש שמצילה ממזיקים:
1. "ירננו על משכבותם... וחרב פיפיות בידם".
2. "ובני רשף (מזיקין) יגביהו (על ידי) עוף (תורה – ק"ש).

חלק ב – ייסורים

א. תורה מגינה מהייסורים -

ר"ל - "ובני רשף (ייסורים) יגביהו (על ידי) עוף (תורה).
ר"יח – "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה'... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך".

ב. גישות שונות במהות הייסורים והיחס לתורה ומצוות

1. בעקבות חטא (ביטול תורה ועוד)

רי"ח - "...החשתי מטוב (תורה), וכאבי נעכר...".
רבא/רב חסדא – ייסורים באים כתוצאה מעבירות ("נחפשה דרכינו"), ביטול תורה ("אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו", או ייסורים של אהבה.

2. ייסורים של אהבה

רבא/רב חסדא הנ"ל – כי את אשר יאהב ה' יוכיח.

רבא-רב סחורה-רב הונא – וה' חפץ דכאו החולי,

הגבלות:

 1. רבא הנ"ל - בתנאי שקיבלם מדעתו, כמו קרבן אשם. קיבלם – יאריך ימים ותלמודו מתקיים.
 2. מה נחשב ייסורים של אהבה (מחלוקת ר' יעקב ב"א ור' אחא ב"ח) -
  שלא גורמים לביטול תורה/תפילה.
  רי"ח – גם אם מבטלים תורה/תפילה יכולים להיות של אהבה,
  ומ"ומתורתך תלמדנו" – לומד שהייסורים ממרקים (קל וחומר משן ועין שמוציאים עבד לחרות)
  (בהמשך נראה גם שרי"ח אומר שנגעים ובנים אינם ייסורים של אהבה)

3. ייסורים ממרקים (אולי ביאור לייסורים של אהבה)

 1. רי"ח הנ"ל,
 2. ר"ל – גז"ש למלח (ברית),
 3. רשב"י - תנאי ל3 המתנות – תורה, א"י ועוה"ב.
 4. תני תנא קמי דרי"ח – כל הקובר את בניו מוחלים לו על כל עוונותיו (בחסד (גמ"ח) ואמת (תורה) יכופר עוון. עוון זה גם קובר בניו (גז"ש מ"ומשלם עוון אבות אל חיק בניהם)).

(ה: 10+)

ג. עוד הגבלות על ייסורים של אהבה
A. רי"ח – נגעים ובנים אינם ייסורים של אהבה.

קשה –

 1. 1. נגעים - והרי נגעים הם מזבח כפרה? 

תשובות:

 1. מכפרים, אך אינם ייסורים של אהבה.
 2. תלוי:
  1. בישראל – אינם אהבה, בחו"ל כן.
  2. בפרהסיא אינם אהבה, בצנעא כן.
 3. 2. בנים – והרי לרי"ח מתו 10 בנים?
  הכוונה שלא היו לו. 

אגב מות בניו של רי"ח -

B. ריפוי הייסורים כשאינו רוצה בהם -
לר' חייא ב"א/רי"ח כשאמרו לר' יוחנן/ר' חנינא שייסורים אינם חביבים עליהם.
כנ"ל רי"ח ריפא את ר' אלעזר (ומסופר על ר"א שבכה על שיופיו של רי"ח יבלה בעפר).

C. סיפור על רב הונא, רב הונא – אין דבר כזה ייסורים של אהבה!

חלק ג - 4 ברייתות של אבא בנימין

1. הקפיד שתהיה תפילתו סמוכה לקימתו מהמיטה, ושתהא מיטתו בין צפון לדרום.

2. לא להשאיר חבר לבד בבית הכנסת (שנמצא מחוץ לעיר).

את השאר נראה בדף הבא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il