ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ברכות - דף ט ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא ברכות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (16 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כב' אב התשע"ב

ברכות - דף ט

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(ח: רבע תחתון – ט: במשנה)

חלק א - סוף זמן ק"ש של ערבית

א. ר"ג – ק"ש עד שיעלה עמוד השחר.

ר"י-שמואל – הלכה כר"ג.

ב. דעה מקלה יותר –
שתי דעות לגבי הזמן בין עלות השחר לנץ החמה:

  1. רשב"י - זה לילה.
    וניתן לקרוא בו ק"ש של בוקר, כי יש שכבר קמים.
  2. רשב"י-ר"ע - זה יום.
    וניתן עדיין לקרוא ק"ש של לילה, כי יש שעדיין ישנים

(ר' זירא – אך לא יאמר השכיבנו).

פסיקה -
על אחת הדעות אמר רב אחא ב"ח-ריב"ל שהלכה כמותו.

[לא אמר בפירוש, אלא שכך פסק ריב"ל שכדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק].

(ט. רבע עליון)

ג. המעשה בבניו של ר"ג

A. כיצד בניו לא ידעו את דעת ר"ג?
תשובה – שאלה האם רבנן חולקים עליו או שרק גוזרים, וענה להם שגוזרים.

B. למה הביא דוגמא שאינו מסכים איתה?
הדוגמא רק לדעת רבנן (לר"ג לא גוזרים).

(ט. באמצע)

חלק ב – הדוגמאות של ר"ג (הקטר חלבים, כל הנאכלים)

למה לא הזכיר אכילת פסח? שגם היא עד עה"ש.

רב יוסף - סובר כר"א ב"ע שזה עד חצות מן הדין.

הדעות

ר"ע – עה"ש

ר"א ב"ע – חצות

הלימודים:
ואכלו את הבשר בלילה הזה

1. בלילה – שאינו נאכל ביום שלפני (בניגוד לשאר קודשים).

2. הזה – שנאכל רק לילה אחד (ולא לילה-יום-לילה).

בלילה הזה – בלילה הזה

ילמד מ"לא תותירו עד בוקר" – והכוונה לבוקר הראשון.

ואכלתם אותו בחיפזון

בחיפזון – עד שעת חיפזון (של ישראל – היציאה)

ר' אבא (בהמשך הגמרא) – עד שעת החיפזון של מצרים (חצות) (וכן ברייתא שהגאולה התחילה כבר בערב בחצות).

[מחלוקת ר"ע ור"א ב"ע –

מחלוקת מקבילה – ר' יהושע ור"א:

הדעות

ר' יהושע – עה"ש

ר"א – חצות

הלימודים:

שם תזבח את הפסח בערב

יום י"ד

יום י"ד

כבוא השמש

אוכל בלילה

עד מועד צאתך

אוכל בלילה עד חצות

מועד צאתך מארץ מצרים

שורף בבוקר את מה שנשאר

חלק ג – דרשות על שליחות משה ויציאת מצרים ברכוש גדול

א. יציאה ברכוש גדול

A. "דבר נא... וישאלו... כלי כסף..." – בבקשה, כדי שלא יאמר אברהם שה' קיים רק את העבדות ולא את היציאה ברכוש גדול.

B. תגובת בנ"י – עזוב כסף, רק שנצא כבר.

C. "וישאלום" – ר' אמי – בעל כרחם (1. של מצרים. 2. של ישראל).

D. "וינצלו את מצרים" – עשאוה 1. כמצודה ללא דגן. 2. כמצולה ללא דגים.

ב. אהי-ה אשר אהי-ה

ה' – אהיה עמכם עכשיו וגם בשעבודים הבאים.

משה – דיה לצרה בשעתה (וה' הסכים ואכן אמר אהי-ה שלחני אליכם).

ג. נספח לדף ו: -
ראינו שאליהו נענה במנחה,
ושם פירשנו את התפילה הכפולה: "ענני ה' ענני" –
ענני – שתרד אש, ענני – שלא יאמרו מעשה כשפים. עכשיו מבארים יותר – שה' יסיח דעתם מלחשוב שזה מעשה כשפים.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il