בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

המעלה הנשית הנסתרת (איש ואישה - חלק ב')

השכל קובע את היסודות והכללים שעל פיהם הציבור מתנהל; הרגש קולט את האמונה בטבעיות ובחיוניות; האמונה הנשית הוכיחה את עצמה בשעות הגדולות של עם ישראל; מעלת האיש מקדימה להתגלות לפני מעלת האישה, ולעתיד לבוא תגבר מעלת האישה; גילויים בוסריים של מעלת האישה בדורנו;

undefined

הרב אליעזר מלמד

התשס"ג
5 דק' קריאה
בחלק הקודם למדנו כי הכלל הוא שאיש ואשה שווים לכל הדברים שבתורה. אמנם אי אפשר להתעלם משינויים מסוימים: גופניים, נפשיים, וממילא - שינויים בחיוב מצוות התורה. למדנו כי השוני בין המינים, הוא המאפשר לנו כבני אדם לגלות שלמות בתוך העולם המוגבל. משום שכל ברייה לכשעצמה יש בה חסרונות, אולם כאשר שני אנשים משלימים זה את זה, אזי על ידם מתגלה השלמות. ההשלמה ההדדית הגדולה ביותר היא הנעשית על ידי איש ואשה שמתדבקים יחד באהבה כדת משה וישראל. ההבדל הניכר ביותר בין האיש לאשה הוא שהאיש נוטה יותר אל השכל והאשה אל הרגש. ננסה עתה לבאר ביתר הרחבה את המעלה המיוחדת של האיש ומעלתה המיוחדת של האשה.

מעלת הגברים והשכל
השכל הוא המייחד את האדם מכל בעלי החיים. על ידי השכל האדם מסוגל לחקור, להגיע למסקנות, לתכנן את פעילותו וליצור שינויים משמעותיים בעולם. על ידי השכל בני האדם מסוגלים לשתף פעולה, להתארגן כציבור ולהגיע להישגים עצומים. לכן, השכל הוא המנהיג את האדם ואת החברה. על ידו נקבעים העקרונות, היסודות, שעליהם מושתתים החיים האנושיים. מבחינה זאת השכל הוא כללי, ואילו הרגש הוא פרטי - כפי ההתרשמות האישית, ולא כפי שהכללים והעקרונות מחייבים. השכל נותן לכל רעיון הגדרה כללית קבועה, וכאשר אותם הרעיונות נקלטים ברגש הרי הם מתפצלים לאין ספור גוונים, לפי תכונתו האישית של כל אדם, ואף באותו אדם הרעיונות נקלטים בגוונים שונים לפי מצב רוחו המשתנה.

הביטוי למעלת הגברים במצוות התורה
על פי זה אפשר להבין את מעלתה של מצוות תלמוד תורה, שהיא מתקיימת על ידי השכל. על ידי הלימוד המדוקדק והחקרני מתבססת התפישה השכלית התורנית, שעל פיה אפשר להנהיג את העולם ולתקנו. זה גם עניינן של מצוות עשה שהזמן גרמן, שהן מעלות על נס באופן ממוקד רעיונות חשובים, שלאורם עם ישראל צריך ללכת. קריאת שמע, למשל, מזכירה את יסודות התורה והאמונה; הציצית, שמצוותה ביום, מזכירה דרך הבגד את כל המצוות ומעוררת לזהירות מיצר הרע; וכך כל המצוות שהזמן גרמן מעלות על נס ערכים תורניים שצריכים לכוון את חיינו.
על כן ההנהגה נתונה יותר בידי הגברים - המלכות, הדיינים, השופטים, השוטרים ואנשי הצבא. ואמרו חז"ל: "אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה" (אליהו רבה י; ילקוט שמעוני שופטים מב).

מעלת הנשים והרגש
לעומת זאת, הרגש המקבל והמתרשם מסוגל לקלוט את האמונה ביותר טבעיות וחיוניות. מצד זה האשה קרובה יותר לעניין האלוקי, ומצד זה היא יותר כללית. שכן מתוך ההופעה האלוקית הכללית שמחייה את העולם נמשכות כל ההגדרות העקרוניות שהשכל מברר ומגדיר. מעלה זו שבאשה נעוצה בחומר שממנו נוצרה. האדם נוצר מהעפר, והאשה מחומר מעודן יותר - מצלעו, וכיוון שהחומר שממנו נבראה האשה משובח יותר, היא יכולה באופן טבעי לקלוט יותר את העניין האלוקי. האינטואיציה הנשית קרובה יותר לאמונה, ולכן גם בלי התיווך של בירורים שכליים תורניים, ובלי התיווך של מצוות ממוקדות שהזמן גרמן, יכולות הנשים להתקשר באופן עמוק לתורה ולמגמתה. ואילו הגברים נזקקים ללימוד התורה ולמצוות שהזמן גרמן כדי לבסס בקרבם את ההתקשרות לאמונה ולתורה.

מעלת הנשים מתגלה בשעות גדולות
וכן אנו מוצאים שבכל האירועים הגדולים שאירעו לעם ישראל, הנשים קדמו לבחור בדרך האמונה יותר מאשר הגברים. כפי הנראה, הניתוח השכלי הגברי מספיק למצב רגיל, אולם במקום שבו צריך יותר שאר רוח, יש צורך בתכונות הנשיות. "דרש רבי עקיבא: בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים" (ילקוט שמעוני תהלים תשצה, וע' רש"י שמות לח, ח). במתן תורה היתה הפנייה אל הנשים תחילה (רש"י שמות יט, ג, עפ"י חז"ל). וכן היחס לכבוד תורה נלמד על ידי אשה (להלן ז, א). ואף הגברים לומדים תורה בזכות הכרתן העמוקה של הנשים (ע' ברכות יז, א, ולהלן ז, א). ונשים לא חטאו בחטא העגל ובחטא המרגלים. ועל העתיד אמרו: "אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור" (מדרש זוטא רות ד, יא).

קליטת האמונה ותורת אמך
אותה תכונה המאפשרת לאשה לקלוט ולקבל את העניין האלוקי, מאפשרת לנשים לקלוט את היסודות הגבריים ולממש אותם בחיים. הגברים מסוגלים להגדיר טוב יותר את הרעיון, אבל הנשים מסוגלות יותר לממשו בחיים. תחילת יצירת הוולד אצל הגבר, אבל האשה מפתחת אותו ברחמה, מולידה ומיניקה ומגדלת אותו בפועל. לכן הנשים הן עיקר הבית, והן שזוכות לעסוק יותר באידיאל הגדול של בניית המשפחה.
אולי לכן, כאשר מדברים על כלל העברת המסורת הישראלית נאמר (משלי א, ח): "אל תיטוש תורת אמך", שהיסוד הראשון בחינוך הוא בניית הקשר הטבעי הכללי עם הקב"ה ותורתו, תכונה שבולטת יותר אצל הנשים. לעומת זאת, הדרכת האבות ממוקדת וגם מייסרת - "שמע בני מוסר אביך", מפני שקליטת החינוך מהאבות היא יותר מלאכותית.

לשון נקבה בלשון הקודש
מעלת האשה באה לידי ביטוי גם בלשון הקודש, שהדברים הכלליים מבוטאים בלשון נקבה: חדשות, נפלאות, נצורות, נשגבות. גם האמונה, התורה, המצוות, התפילה, הסגולה, היהדות, הכהונה והמלוכה בלשון נקבה. וזאת כאמור מפני שהטבע הנשי קרוב יותר לאלוקיות (שיחות הרצי"ה בראשית ע' 77).

סדר גילוי מעלות האיש והאשה
מתחילה צריכה להיות הכרה בערכה של התורה ותלמודה, ובערכן של המצוות שהזמן גרמן, שהן מאירות את חיי היום יום. תפקידם של הגברים להיות אחראים לשמירת הערכים הכלליים הבאים לידי ביטוי במצוות הללו, ולהכריז עליהם בפומבי בזמנים קבועים, כפי מצוות התורה. ומתוך ההכרה בערך התפקיד הגברי, יכולות הנשים להמשיך את האור שבמצוות הללו אל כל רבדי החיים.
במבט ראשון נראה מעמדם של הגברים גבוה ממעמדן של הנשים. הגברים יותר מנהיגים ומשפיעים ואילו הנשים יותר מקבלות ומושפעות.
אולם ככל שמתבוננים לטווח ארוך יותר, כך נמצא כי ההשפעה הנשית הולכת וגוברת. וכך מספרים חז"ל (בראשית רבה יז, ז): "מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה. אמרו: אין אנו מועילים להקב"ה כלום. עמדו וגרשו זה את זה. הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הווי שהכל מן האשה".
האיש בולט יותר בצדדיו האנושיים, השכל הוא שיא האנושיות. אולם האשה בולטת יותר בקליטתה את העניין האלוקי. ולכן, אע"פ שהבעל מצווה ללמוד תורה ולקבוע את הערכים, היחס הכללי אליהם מושפע יותר מהאשה, וצדקנותה - או להפך, רשעותה - מקרינים על בעלה. ולכן אם היא צדקת, והיחסים ביניהם טובים, מסתבר שבסוף גם בעלה יהיה צדיק; ואם היא מרשעת - מסתבר שבסוף גם בעלה יהיה רשע.

לעתיד לבוא תתגלה מעלת האשה
וכך רמוז בחכמת הנסתר, שבתחילה מתגלה יותר מעלתו של הגבר אולם בעתיד תתגלה יותר מעלתה של האשה, כפי שרמוז בפסוק (ירמיהו לא, כא): "כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר". בעולם הזה מבטנו חיצוני, ולכן מעלתו של האיש הלומד והמנהיג גבוהה ממעלתה של האשה. אולם לעתיד לבוא המבט יהיה יותר עמוק, ואז תתגלה מעלתה של האמונה והקליטה האינטואיטיבית, עד שמעמד האיש והאשה יהיה שווה. ובעולם הבא תתגלה כל כך מעלתה של האמונה והקליטה האלוקית, עד שמעמד האשה יהיה גבוה ממעמד האיש. ואמנם גם אז יהיה מקום וצורך בלימוד ובהגדרות שכליות, אלא שהקליטה הרגשית, הנשית, תהיה חשובה יותר.
אפשר לומר שלאחר חטא אדם הראשון וכניסתו של יצר הרע לתוך האדם, קשה יותר לסמוך על האינטואיציה ועל הרגשות הטבעיים, ועיקר ההתמודדות עם היצר הרע נעשית על ידי הדרכתו של השכל, שצריך לשלוט על הרגש ולהנהיגו. אולם ככל שהעולם יתוקן, ותימלא הארץ דעה את ה', יהיה פחות חשש שמא הרגש הטבעי יתפרץ באופן מוטעה והרסני, והמעצורים על גילויו של הרגש יוסרו, ומעלתו תתגלה, ועימו מעלתה של האשה.

העתיד לבוא גנוז בנשמה
ואין לומר שהעולם הבא רחוק ואינו קשור ומשפיע כלל על חיינו, מפני שגם היום הוא גנוז בעומק פנימיותינו. הנפש החיצונית כנגד העולם הזה, הרוח הפנימית כנגד העתיד לבוא, והנשמה היותר פנימית כנגד העולם הבא. ולכן גם היום, ככל שמעמיקים יותר רואים יותר את השפעתה של האשה. אולם הסדר הוא שמתוך הענוותנות של האשה לקבל את מעלת האיש והשפעתו, יכולה האישה לגלות יותר ויותר את מעלתה.

זהירות מפמיניזים בוסרי
כפי הנראה אנו מתקרבים לעתיד לבוא, בו מעלת האשה תתגלה יותר כלפי חוץ. ניצני גאולה מופיעים, קול התור נשמע בארצנו. טכנולוגיה מפותחת מקלה על עבודות הבית, נשים פנויות יותר ללימודים. אולם כמו בכל דבר צמיחה חדשה, בתחילה גדלים פירות בוסר, ורק אחר שלב נוסף של הבשלה הפירות נעשים טעימים. אוכלי הבוסר עלולים לשלם מחיר אישי ומשפחתי כבד. אחריהם יבואו החכמים שילמדו מניסיונם וידעו כיצד לאכול מהפירות בהיתר, לתפארת התורה העם והארץ.

--------------------------
פורסם גם במדור "רביבים" בעיתון "בשבע".


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il