בית המדרש

  • מסכת פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה
ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

פרק ה - תמיד נשחט

undefined

הרב אחיקם קשת

תשע"ג
3 דק' קריאה
זמן קרבן התמיד בבלי נח.‏ • פ"ה ה"א [ל:]‏
הייתי אומר יקרבו שניהן בשחרית ושניהן בין הערבים! תלמוד לומר: את הכבש אחד תעשה בבקר. הייתי אומר יקרב של שחר עם הנץ החמה ושל בין הערבים עם דמדומי החמה! תלמוד לומר: בין הערבים וכו'.
בבבלי ברייתא זו לא הובאה.
הטעם לשלוש תפילות ביום פ"ה ה"א [לא.]‏
הירושלמי כאן הובא גם בברכות פ"ד ה"א [כט:], ועיין מה שכתבנו שם.
טעמם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בבלי נח.‏ • פ"ה ה"א [לא.]‏
רבי ישמעאל מאחר שעה לפילפולו (שיהיה זמן לשאלות בהלכה שיתעוררו בקרבן פסח), ורבי עקיבה מקדים שעה אחת לעיסוקו כדי שלא יכנסו למצוה משוכרין.
בבבלי טעמים אלו לא הובאו.
האם בדיעבד אפשר להקריב לפני תמיד של שחר בבלי נט.‏
הירושלמי דן בזה ביומא פ"ב ה"א [ט:], ועיין מה שכתבנו שם.
מעלתה של לשון ארמית בבלי סא.‏
הירושלמי דן בזה בסוטה פ"ז ה"ב [ל.], ועיין מה שכתבנו שם.
ספר יוחסין נקרא ספר אגדה בבלי סב:‏ • פ"ה ה"ג [לד:]‏
רבי שמלאי אתא גבי רבי יונתן, אמר ליה: אלפן אגדה (למדני ספר אגדה)!
בבבלי מסופר אותו מעשה, אך נקרא "ספר יוחסין".
האם חומת בית פאגי בתוך ירושלים בבלי סג:‏
הירושלמי דן בזה ביומא פ"ו ה"ו [לה:], ועיין מה שכתבנו שם.
מחלוקת במלק עוף לאחר חצות בבלי סג:‏ • פ"ה ה"ד [לו.]‏
מלק עוף על חמץ (בארבעה עשר בניסן אחר חצות) - אית תניי תני חייב, אית תניי תני פטור.
בבבלי פשוט שאינו עובר בלא כלום.
שני חצאי כזית בצק שחוט מחבר ביניהם פ"ה ה"ד [לו.]‏
הירושלמי כאן הובא גם בפסחים פ"ג ה"ב [כ:], ועיין מה שכתבנו שם.
התראת ספק בספק שיתברר למפרע בבלי סג:‏ • פ"ה ה"ד [לו:]‏
הירושלמי כאן הובא (עם תוספת) גם ביבמות פי"א ה"ז [סה.], ועיין מה שכתבנו שם.
גירסא הפוכה במחלוקת בהתראת ספק בבלי סג:‏ • פ"ה ה"ד [לו:]‏
הירושלמי כאן הובא (בשינוי) גם בשבועות פ"ג ה"ז [טז:], ועיין מה שכתבנו שם.
דעה שמחצות היום איסור חמץ הוא רק מדרבנן פ"ה ה"ד [לו:]‏
הירושלמי כאן הובא גם בפסחים פ"א ה"ד [ד.], ועיין מה שכתבנו שם.
קולו של משה במצרים בבלי סד.‏ • פ"ה ה"ה [לז.]‏
ניתן כח בקולו של משה, והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך ארבעים יום. ומה היה אומר? ממקום פלוני עד מקום פלוני כת אחת, וממקום פלוני ועד מקום פלוני כת אחת. ואל תתמה, ומה אם אבק שאין דרכו להלך את מר (אומר) והיה לאבק בכל ארץ מצרים, קול שדרכו להלך לא כל שכן. אמר רבי לוי: כשם שניתן כח בקולו של משה, כך ניתן כח בקולו של פרעה וכו' ומה היה אומר? קומו צאו מתוך עמי וכו'.
בבבלי דן בשלוש כתות שהפסח נשחט עליהן, אך לא הביא את המעשה עם משה.
שורה של זהב כולה זהב מחשש שיגנבו בבלי סד:‏ • פ"ה ה"ה [לז.]‏
מפני הרמאין (שורה של בזיכי זהב כולה של זהב, כדי שלא יגנבו ויחליפו של זהב בשל כסף).
בבבלי גם כן תירץ כך, אך דחה והסיק שכך נאה יותר 1 .
שפיכת הדם בבת אחת פ"ה ה"ו [לז:]‏
ישפך לא יטיף, ישפך לא יזה, ישפך לא יזרוק (אלא ישפוך את כולו בבת אחת).
בבבלי לא הובא.
אין ישיבה בעזרה אפילו למלכי בית דוד פ"ה ה"י [לח:]‏
הירושלמי כאן הובא גם בסוטה פ"ז ה"ז [לג:], ועיין מה שכתבנו שם.
^ 1.דרך הבבלי במקומות רבים לדחות את מסקנות הירושלמי. עיין בפרק "שיטות הירושלמי והבבלי" סעיף ‎סב‎.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il