בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

אנשים שאיכפת להם

היכן אתה מדרג את עצמך ?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ד
2 דק' קריאה
יש אנשים ויש אנשים.
יש אנשים שאיכפת להם, ויש אנשים שלא איכפת להם.
יש אנשים שאיכפת להם מה קורה לעם ישראל, מה קורה לארץ-ישראל, ויש אנשים אדישים, שעניינה של ארץ-ישראל אינו בראש דאגותיהם.
יש אנשים שמה שממלא את לבם בעיקר זו המחשבה איך להרבות את כבוד ד' יתברך ואיך להרבות כבודם של ישראל.

הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" אומר: "אמנם מי שמתכון בעבודתו לטהר את נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת לפניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם-הבא, לא נוכל לומר שתהיה זו כונה רעה". כלומר, אדם שעובד את ד' למען שלמותו האישית להגיע אישית לקרבת ד' ולזכות לעולם הבא, אי אפשר לומר עליו שכוונתו רעה.

אבל ממשיך הרמח"ל: "אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה, כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה הוא שיהיה האדם עובד את ד', רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. זה יהיה אחר שהתגבר באהבה אליו יתברך ויהיה חומד ומתאוה אל הגדלת כבודו ומצטער על כל שימעט ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה שלפחות מצדו יהיה כבודו יתברך מתגדל. ויתאוה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתאנח על מה שממעטים שאר בני אדם בכבוד ד'. וכל שכן מה שממעט הוא בכבוד ד' בשוגג או באונס וכו'".

וממשיך הרמח"ל ואומר: "ודבר זה בארוהו בתנא דבי אליהו זכור לטוב, אמרו: כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאוה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית-המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו וכו'. נמצאת למד, שזאת היא הכונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריותיו בשעה שהם עושים רצונו".

נמצא אם כן כי מדה זו של איכפתיות, שאיכפת לאנשים כבוד שמים, והם רוצים שכבוד ד' יתגדל וכבוד עם ישראל יגדל, זו מדת חסידות שלמה. כי יודעים הם שאי אפשר לכבוד העליון להתגדל אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת, כמו שנאמר בתנא דבי אליהו שהביא הרמח"ל.

אלו שכמהים לבנין ירושלים, לכבוד בית המקדש ולישועה ולגאולה, וזה מה שממלא את לבם, אלו בעלי מדת החסידות. הם הפועלים ומשתתפים עם ריבונו של עולם בגאולת ישראל, שעל ידה מתגלה הכבוד האמיתי הגדול והשלם של ריבונו של עם אלקי ישראל.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il