בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ויחי
לחץ להקדשת שיעור זה

מוכן להיות מספר 2?

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

טבת תשע"ה
3 דק' קריאה
בשבוע שעבר, התחלנו לעסוק במסתורין האופף את שליחותו ופרשת חייו ומותו של משיח בן יוסף. הבאנו את הסתירה לכאורה בין קביעתה של הגמרא שמשיח בן יוסף ימות, לקריאתם של גדולי המסתורין בישראל – להתפלל עליו שלא ימות. העלנו את הנקודה שבכל דור יש את השניים, שלהם הפוטנציאל להיות שני המשיחים, ואף סקרנו מעט את דמויותיהם של אלו, ששימשו משיח בן יוסף בדורם, כלומר – צאצאיה של רחל שנטלו חלק בהנהגת האומה: יוסף הצדיק, שאול המלך, יהונתן בן שאול ועוד.
ואכן – התבוננות בתולדותיהם של המשיחים בני יוסף, תשפוך אור על התמונה, ותתרץ את הסתירה לכאורה בין הגמרא לגדולי הנסתר. מחד – מוצאים אנו שבדורו של דוד המלך, המשיחים בני יוסף מתו. שאול המלך, מבני בנימין בן רחל, נופל בקרב בגלבוע. בקרב זה נופל גם יהונתן בנו, אשר הוא היחידי שמפורש בכתובים, שהכיר בתפקידו של בן יוסף כמשנה לבן דוד, עד שאמר לדוד – "ואנוכי אהיה לך למשנה" (כמה קשה למספר 1 לוותר ולהפוך למספר 2!! יהונתן עמד בכך בגבורה וענווה).
להבדיל, בהמשך נופלים גם בית ירבעם, המולכים על עם ישראל מכוח היותם בני אפרים. סיבת נפילתם היא חוסר רצונו של ירבעם להכיר בתפקידו, כמשנה למלך מבית דוד, וכפי שאומרת הגמרא (סנהדרין קב) – 'אמר ר' אבא... תפשו הקב"ה לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו: מי בראש? בן ישי בראש, אם כך איני רוצה'. אם כן – משיח בן יוסף מת, כדברי הגמרא.
מאידך – בסיבוב הראשון של משיח בן יוסף, הוא ניצל ברגע האחרון ממוות. יוסף הצדיק, נזרק אל הבור. "והבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו". באותה שעה שיוסף מצוי בבור, הוא נמצא כבר בשערי מוות. אם המציאות לא תשתנה, עתיד הוא למות, ובדרך הטבע אין בכוחו לפעול ולשנות את מצבו.
באותה שעה, נחלץ לעזרתו יהודה אחיו. בשעה היסטורית זו, כשיהודה מתגלה לראשונה כמנהיג האחים, הוא גם מעלה את יוסף מהבור ומצילו ממוות. מרגע זה ואילך, יהודה מנהיג השבטים הוא אבי שבט המלכות בישראל, משיח בן דוד הראשון. באותו רגע בדיוק, משיח בן דוד מציל את משיח בן יוסף הראשון ממוות.
והסיבוב האחרון, סיבוב הגאולה, האם משיח בן יוסף ימות כסיבובי הביניים או ינצל כבסיבוב הראשון? כלל נקוט בידינו – 'סוף מעשה במחשבה תחילה'. גואל ראשון הוא גואל אחרון. באירוע הראשוני מתנוצץ וגנוז כל אשר יקרה באירוע החתימה. לפיכך, כשם שברגע יצירתו של כוח שני המשיחים בישראל, בן דוד הציל את בן יוסף, כך בעת החתימה, עת הגאולה והישועה, משיח בן דוד יציל את משיח בן יוסף. ומכאן רמזו גדולי ישראל – 'כבר פעלו גדולי הדורות בתפילתם, שלא ימות משיח בן יוסף, אך ייסורי מיתה לא ביטלו ממנו'.
הראי"ה קוק זצ"ל ראה במשיח בן יוסף את מי שמופקד על גאולתם החומרית של ישראל, כיוסף אשר היה המשביר בר לכל הארץ. לעומתו – משיח בן דוד, מופקד על הגאולה הרוחנית, כיהודה אשר נשלח בידי יעקב לייסד בגושן 'בית אולפנא' (בית מדרש). הגר"א (ספר 'קול התור') לא הסתפק רק בתפילה להצלת בן יוסף, אלא קרא לתנועה שלימה של בניין הארץ ובניין הרוח, כדי לפעול ולהציל בכך את משיח בן יוסף ממוות.
ותפילה ובטחון הומים בלבבנו, ותביעה לפעולה ניצבת בפנינו בדורנו זה – לרומם את רוחניותם של ישראל, כי רק בכך ינצל כל המפעל המעשי של שיבת ציון בדורותינו. ויהודה יציל את יוסף. ואף אם השליכו המצרים את ארונו של יוסף לעומק הנילוס, וכלוא הוא כעבד בעומק המיצרים (בסוף ספר בראשית), הרי עתיד לבוא בן לוי מבני לאה (משה רבינו, איש הרוח הגדול של האומה), ולגלות כי 'עוד יוסף חי', ולהעלותו אל הארץ הקדושה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il