בית המדרש

  • מדורים
  • תורה בכותרות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

תורה בכותרות

מי צריך לעשות תשובה

undefined

הרב צביקה בן דרור

תשרי, התשס"ה
4 דק' קריאה
לקראת יום הכיפורים הקרב ובא נלמד על משמעות התשובה ואל מי היא מכוונת

הכוונה ללימוד המקורות.
1. אנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה.ייחודם של ימים אלו שה' קרוב אלינו יותר מכל ימות השנה ושומע את תפילתנו ושוועתנו כפי שאנו רואים במקור הראשון.

2. סמך במקרא שימים אלו הם זמן תשובה, ואפשרות לתקן את מעשינו נלמד מאיש רשע נבל שמו ונבלה עמו ולאחר דברי אביגיל רעייתו שסיפרה את החסד והמנחה ששלחה לפני דוד ואנשיו ה' המיתו לאחר עשרה ימים (מקור 2).

3. האם התשובה מיועדת לדתיים או לחילונים? ובמה אנו צריכים לחזור בתשובה בימים הללו? אלו הנקודות שעלינו לברר במסגרת קצרה זו. הרב קוק כתב שאחת מהצרות שיש בתקופתנו שגורמות לצרות רבות לעוול ולעיוות הוא: הכיתתיות המחנות והפלגנות.
רעה חולה זו מצירה את חיי הפרט והכלל ובייחוד בעניין התשובה שכל קבוצה הן הדתיים והן החילוניים מרחיקים אותה מעליהם בשל הפלגנות וכל קבוצה מפנה אצבע מאשימה כלפי חברתה ובכך התיקון נמנע (מקור 3).

4. למעשה ביום הכיפורים האדם נחתם לחיים או למיתה על פי בחינת מעשיו אבל אין אדם יודע מיהו צדיק ומיהו רשע? רק ה' בוחן כליות ולב יודע את מעמדו הרוחני של האדם. לכן אדם אסור לו לשפוט ולדון את חברו (מקור 4).

5. יתרה מזאת מי שמקפיד על קיום המצוות נדרשת ממנו זהירות מרובה ואם הוא טועה מתחייב בנפשו (מקור 5).

6. נמצאנו למדים שהתשובה היא לכולם לצדיקים בינוניים ורשעים (מקור 6).

7. אז באילו נקודות חובה עלינו לחזור בתשובה? קשה לתקן את הכול עלינו לדעת איזו נקודה הכי חשובה ועיקרית? מהו הכלל שנוגע בכל הפרטים? התשובה: אהבת ישראל; אדם שיש בו אהבת ישראל הוא כולו שתול בבית ה', כל חטא גורם לשנאת הבריות, ואדם שבליבו בוערת אהבת ישראל ומלא אהבה רבה זה סימן שהוא מלא זכיות. ובעת התשובה מחדשת בו אהבת ישראל (מקור 7).

8. המדד למעמדו הרוחני של האדם היא אהבת הבריות (מקור 8).

9. אדם שאוהב את עם ישראל עם ישראל אוהב אותו (מקור 9).

10. נתחזק כולנו באהבה ונזכה לכפרה ולטהרה שלמה (מקור 10).


נסכם את השיעור ונזכיר שהתשובה – לכל מיועדת, ואין אדם שיכול לפטור את עצמו מהחיוב שלה, ונוסיף ונזכיר שאנו בתור עם צריכים לחזור בתשובה על החטא הגדול מכולם שנאת חינם, יהי רצון שנתחזק השנה וכל שנה ושנה באהבת ישראל.

מקורות:

1. רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ו

אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו.


2. שמואל א פרק כה

(לז) ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו אשתו את הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן:
(לח) ויהי כעשרת הימים ויגף ידוד את נבל וימת:

רש"י שמואל א פרק כה פסוק לח
(לח) כעשרת הימים - ...ורבותינו אמרו אלו עשרת ימי תשובה שהמתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה.


3. מאמרי ראי"ה ע"מ 76 – "מסע המחנות"

"החרדים" (מחנה הדתי) הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל מחנה ה"חפשים" ובמה שנוגע למחשבות של תיקון,של חיפוש מעשים ושל תשובה הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני העומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות והוא חושב בדעתו, שהתשובה במלוא מובנה הלא שם היא דרושה, אליהם הדברים מכונים,להם ולא לו, ו"החופשי"..הרי הוא בודאי חושב, שכל הרעיון של התשובה הרי הוא נוסח "חרדי" שאינו שייך לו כלל. ונמצא, שמכאן ומכאן הננו עומדים קרחים, ומוצא לרפואת מכאובינו הנפשיים מאין יבוא ?... "


4. רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ב

אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עונך, וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו', וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם, ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם, יש זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות.


5. רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה יא

ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואע"פ שאינן עבירות הרי זה חילל את השם.


6. קהלת פרק ז

(כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא:


7. אורות התשובה פרק יב' פיסקה ד'.

כל חטא,אפילו הקל שבחטאים,מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להאיר.


8. משנה מסכת אבות פרק ג משנה י

הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו.


9. צדקת הצדיק סי' קצ"ח

..האוהב ישראל הן אוהבים אותו, כמו שאמרו באהרון אוהב את הבריות, ולכן נאמר בו ויבכו אותו כל בית ישראל..וכמו שכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ומגלים לו כל רזין הגנוזים בנפשות ישראל.


10. משנה מסכת יומא פרק ח משנה ט

אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה י"ד) מקוה ישראל מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il