בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

הזכות לגאולה אז ועתה

כמו דורנו, גם דור יציאת מצרים נחשד ככזה שאינו ראוי לגאולה, אך חכמינו ידעו למצוא את הסיבות שבזכותן נגאל

undefined

הרב דניאל שילה

ניסן התשע"ה
3 דק' קריאה
הורונו רבותינו: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומעיר על כך השפת אמת: "כי בכל דור יש יציאת מצרים לפי עניין הדור, וכל זה היה בשעת יציאת מצרים. וכפי אמונת האדם כאילו יצא - נתגלה בחינה זו, ומרגיש מיציאת מצרים של עתה, ויוכל לצאת כל אחד ממיצר שלו".
אף דורנו הוא דור של יציאה משעבוד לגאולה, ובהיותנו שולטים בארצנו הרי זו גאולה שלמה, כהגדרת הכלבו: "ואין לומר הלל כי אם על הגאולה שלמה, כגון יציאת מצרים ונס חנוכה שחזרה להם המלכות" (סימן מה).
אחד ממצרי תקופתנו בעיני יראי ה' וחושבי שמו הוא הספק המנקר, הכיצד זכינו לקיבוץ גלויות ועצמאות מדינית דווקא בדור זה, אחרי כמאה וחמישים שנות התרחקות מתורה ומצוות של רבים בעם ישראל? וכי לא היו דורות קודמים ראויים יותר לישועה זו?
שאלה זו הציקה לחכמינו גם לגבי יציאת מצרים. האם היה הדור ההוא ראוי לה? האם לא היה ראוי לו דווקא המשך השעבוד? כך מפרש רש"י על הפסוק "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר": "ויירא משה - דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין (מלשינים), אמר: מעתה שמא אינם ראויין להיגאל; אכן נודע הדבר - נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך".
על הפסוק "ויהי שם לגוי גדול עצום ורב" אומר הריטב"א שאחת המשמעויות של הביטוי "ורב" היא אף על פי שהיה רב עם יוצרו.
חכמים אומרים לנו כי בני ישראל עצמם הטילו ספק בזכותם להיגאל. כך במדרש שיר השירים: "בשעה שבא ואמר לישראל בחודש הזה אתם נגאלין, אמרו לו: משה רבינו, היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו. אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם". ובפסיקתא רבתי התשובה המושמת בפי משה מציעה אפשרות אחרת: "אמר להם משה, הואיל והוא חפץ לגאולתכם אינו מביט למעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם, כגון עמרם ובית דינו" (פסקה ט"ו, החודש). דהיינו, תמיד קיים גרעין קטן שבזכותו ראויים להיגאל.
הביטוי "ביד חזקה ובזרוע נטויה" מורה על מאמץ מצד הפועל. ולכאורה קשה, מי שנאמר עליו "ושמים בזרת תיכן" זקוק למאמץ נגד המצרים? אומר על כך השפת אמת: "מה שלא היו ראויין לגאולה נקרא יד חזקה", דהיינו צריך הוא כביכול יד חזקה כדי לפעול על עצמו לגאול אותם על אף שאינם ראויים.
על זכות נוספת לגאולה הצביעו חכמים: "וירא אלוקים את בני ישראל" - ראה שהיו מרחמים זה על זה. כשהיה אחד מהם משלים סכום הלבנים קודם חברו – היה בא ומסייע בידו (תורה שלמה, שמות ב, רח).
והערה נוספת: "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו... וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים" (שמות ב, כ"-כה). ולא פירשה התורה: מה ראה אלוקים? מה ידע?
במכילתא: "רבי יהודה בן לקיש אומר: הרי הוא אומר 'וירא אלוקים את בני ישראל' - ראה בהם שעשו תשובה והם לא ראו זה את זה; 'וידע אלוקים' - ידע בהם שעשו תשובה, והם לא ידעו זה בזה".
יונתן תרגם שעשו תשובה "בטומרא", דהיינו בהסתר. איזו תשובה הייתה זו? שמא כך הדבר: "כשמת יוסף הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים. כיוון שראה כן הפר הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיה אוהב אותם... עמד מלך חדש וחידש עליהן גזירות קשות".
מתי קם המלך החדש? "ותמלא הארץ אותם" - שנתמלאו בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מהם (מדרש תנחומא).
ונראה שכך פירוש דבריו: אם התרבו עד כדי כך - ודאי שמילאו את הארץ. מה מחדשות המילים "ותימלא הארץ אותם"? נראה לומר שהיהודים אשר "הפרו ברית מילה" באו לתיאטרון ולקרקס מתוך רצון להתערות בחברה המצרית ובתרבותה. אולם דווקא נוכחותם שם הרגיזה את המצרים, ואז "קם מלך חדש על מצרים" וגזר את גזרותיו. כשראו היהודים כך, החליטו בסתר לבם להישאר יהודים. זו הייתה התשובה בה "לא ראו זה את זה ולא ידעו זה בזה", אך האלוקים ראה וגמר בדעתו להושיעם.
ואפילו בלא זאת, סבלה של האומה מצד עצמו אף הוא מצדיק ישועה. כדברי אור החיים: "כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים ח"ו" (ויקרא כה, כח).
חוסר האמון של ישראל בצדקת גאולתם צפוי לקרות גם בגאולה העתידה: "בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר: ענווים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים - ראו באורי שזרח עליכם" (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצט). מדוע "ענווים"? כי בענוותם הטילו ספק בגאולתם.
נצא מן המצר הזה!את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il